ELSA Plzeň » O ELSA » Stanovy

Stanovy

 

STANOVY

ELSA Plzeň, z. s.

 

PREAMBULE

 

My,

studenti Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a sympatizující mladí právníci,

jsme se v zájmu rozvoje svých schopností a k přispění evropské integraci

rozhodli připojit k filozofickým zásadám Evropské asociace studentů práva – ELSA

a založit na jejích základech místní skupinu této organizace.

 

Filozofické prohlášení ELSA

 

Vize

 

Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost.

 

Účel

 

Přispívat k právnímu vzdělávání, zlepšovat vzájemné porozumění a prohlubovat společenskou

odpovědnost studentů práva a mladých právníků.

 

Záměry

 

Poskytnout studentům práva a mladým právníkům možnost poznávat jiné kultury a právní systémy v duchu kritického dialogu a vědecké spolupráce.

Pomáhat studentům práva a mladým právníkům získávat mezinárodní rozhled a profesní schopnosti.

Povzbuzovat studenty práva a mladé právníky v jednání pro dobro společnosti.

 

ČÁST I.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

 

Název a sídlo

 

(1) Název Spolku je „ELSA Plzeň, z. s.“ (dále také „Spolek“).

(2) Ve vnitřním styku může Spolek užívat anglického označení The European Law Students’ Association Pilsen nebo českého překladu Evropská asociace studentů práva Plzeň.

(3) Logo ELSA Plzeň je přílohou těchto stanov. Logo obsahuje označení ,,PILSEN“, avšak propagační materiály, které byly pořízeny před 1.6.2016, mohou být používány stále s označením ,,PLZEŇ“.

(4) Sídlem ELSA Plzeň je budova Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, PSČ 306 14.

 

Čl. 2

 

Cíle Spolku

 

(1) ELSA Plzeň je nepolitickou, profesní organizací studentů práva a mladých právníků, jejíž hlavním účelem není dosahování pravidelného zisku.

(2) ELSA Plzeň je právnickou osobou.

(3) Cílem ELSA Plzeň je všestranný profesionální a kulturní rozvoj studentů práva a mladých právníků a podpora mezinárodní spolupráce se studenty a mladými právníky sdruženými v jiných organizacích ELSA, s jinými studentskými a profesními organizacemi ve světě. Nedílnou součástí náplně činnosti ELSA Plzeň jsou rovněž cíle uvedené v mezinárodních a národních stanovách ELSA, jakož i v rozhodnutí orgánů vyšších organizačních složek ELSA.

 

ČÁST II.

 

ČLENSTVÍ

 

Čl. 3

 

Vznik členství

 

(1) Členem ELSA Plzeň se stává každá fyzická osoba, jejíž přihláška byla akceptována na internetových stránkách www.elsa.cz/plzen, zaplatila členský příspěvek na příslušný akademický rok, chce se podílet na naplňování cílů a myšlenek ELSA a Výbor nemá námitek k jejímu přijetí. O přijetí člena do Spolku rozhoduje Výbor, popřípadě jeden z členů Výboru, zejména pak Tajemník. Člen ELSA Plzeň musí být zapsán bezodkladně po zaplacení členského příspěvku do Seznamu členů ELSA Plzeň.

(2) Výbor může dvěma třetinami hlasů rozhodnout o odmítnutí uchazeče o členství. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Valné hromadě, která o odvolání rozhodne na nejbližším zasedání. Odvolání nemá odkladný účinek

(3) Fyzickou osobou podle odstavce 1 se rozumí:

a)       posluchač nebo absolvent řádného denního magisterského studia, bakalářského studia nebo doktorandského studia na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni nebo

b)       stálý pedagogický nebo vědecký pracovník Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, který absolvoval vysokoškolské vzdělání právnického směru nebo

c)       student nebo absolvent jiné vysoké školy právního směru, který se účastní studijního pobytu na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni trvajícího minimálně jeden semestr.

(4) Fyzické osoby, které nesplňují podmínky podle odstavce 3, mohou být přijaty za členy ELSA Plzeň jen se souhlasem Výboru.

(5) Vznikem členství fyzická osoba přistupuje k těmto Stanovám a připojuje se k vůdčím myšlenkám ELSA Plzeň.

 

Čl. 4

 

Práva a povinnosti členů

 

(1) Člen ELSA Plzeň má právo účastnit se všech akcí pořádaných ELSA za zvýhodněných podmínek a podílet se na další činnosti ELSA podle vlastního uvážení v rámci pokynů členů Výboru.

(2) Hlasovací právo na Valné hromadě náleží členovi, jehož členství v ELSA Plzeň trvá minimálně čtyři měsíce. Právo být zvolen do orgánů Spolku má člen ELSA Plzeň, kterému náleží hlasovací právo a jehož členství v ELSA trvá k prvnímu dni volebního období minimálně devět měsíců, z toho minimálně  čtyři měsíce u ELSA Plzeň. Výjimky může povolit pro konkrétní případ pouze Valná hromada svým usnesením.

(3) Do volených orgánů nemůže kandidovat člen ELSA Plzeň, který v průběhu volebního období dovrší věku 33 let.

(4) Člen ELSA Plzeň má povinnost platit řádně členský příspěvek na příslušný akademický rok, ve kterém členství vzniklo, a následně každoročně nejpozději do 30. listopadu

(5) Člen ELSA Plzeň má dále povinnost vykonávat svědomitě úkoly uložené mu členy Výboru nebo dalšími oprávněnými osobami, dodržovat Stanovy, vnitřní předpisy a zásady Spolku.

 

Čl. 5

 

Pozastavení členských práv

 

(1) Výbor má právo v případech, ve kterých lze člena ELSA Plzeň vyloučit, pozastavit tomuto členovi částečně nebo úplně členská práva, a to rozhodnutím schváleným minimálně dvoutřetinovou většinou všech členů Výboru s platným hlasovacím právem.

(2) Výbor je povinen na nejbližším zasedání Valné hromady navrhnout vyloučení tohoto člena z důvodů, ze kterých mu pozastavil členská práva. Pokud tak neučiní, rozhodnutí pozbývá platnosti.

(3) Výbor může na návrh předsedy Valné hromady nebo Kontrolní a revizní komise pozastavit hlasovací práva člena v případě, že se člen neomluveně nezúčastní zasedání Valné hromady. Pozastavení hlasovacích práv platí pouze pro průběh tohoto zasedání.

(4) Ještě před zasedáním Valné hromady může Výbor své rozhodnutí zrušit nebo změnit. Tuto skutečnost je povinen oznámit a zdůvodnit na nejbližším zasedání Valné hromady. Neučiní-li tak nebo rozhodne-li Valná hromada, že pozastavení členských práv bylo neoprávněné, je rozhodnutí Výboru od počátku neplatné.

(5) Pozastavení členských práv se zapisuje poznámkou do Seznamu členů ELSA Plzeň. Členská práva nelze pozastavit stávajícímu členovi Výboru.

(6) Členská práva člena ELSA Plzeň, který je členem Výboru ELSA ČR nebo Kontrolní a revizní komise ELSA ČR, lze pozastavit pouze se souhlasem Kontrolní a revizní komise ELSA ČR.

 

Čl. 6

 

Zánik členství

 

(1) Členství zaniká:

a)       výslovným písemným vzdáním se členství adresovaným Výboru ELSA Plzeň nebo

b)       smrtí člena

c)       vstupem do organizace, která vylučuje členství v ELSA nebo

d)       vyloučením z Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni nebo zanecháním řádného studia nebo

e)       neomluveným nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě stanovené druhou upomínkou nebo

f)        vyloučením z ELSA Plzeň z důvodů uvedených v odstavci 2.

(2) Vyloučit člena ELSA Plzeň může výlučně Valná hromada tajným hlasováním, za předpokladu že se pro vyloučení vyslovila dvěma třetinami platně odevzdaných hlasů, minimálně však nadpoloviční většinou všech hlasů. Hlas vylučovaného člena se nepočítá. U hlasování musí být vylučovaný člen přítomen, popřípadě musí být přítomen jím pověřený zástupce z řad členů ELSA Plzeň. Není-li přítomen a nezvolil-li si zástupce, zastupuje jej Prezident nebo Tajemník ELSA Plzeň. Vylučovanému členovi popřípadě jeho zástupci musí být poskytnut přiměřený časový prostor k obhajobě. Člena lze vyloučit jedině tehdy, jestliže:

a)       opakovaně hrubě porušoval Stanovy nebo základní morální zásady nebo

b)       byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo

c)       v době přijetí do ELSA Plzeň nesplňoval předpoklady podle čl. 3 nebo

d)       jeho konání by mohlo jinak závažně poškodit jméno ELSA Plzeň.

(3) Proti rozhodnutí Valné hromady se může vyloučený člen odvolat k soudu podle platných právních předpisů.

(4) Vyloučit člena ELSA Plzeň, který je členem Výboru ELSA ČR nebo Kontrolní a revizní komise ELSA ČR, lze pouze se souhlasem Kontrolní a revizní komise ELSA ČR.

 

Čl. 7

 

Čestné členství

 

(1) Čestným členem ELSA Plzeň se může stát kterákoli bezúhonná fyzická či právnická osoba, kterou na návrh Výboru schválí Valná hromada. Čestní členové se nezapisují do Seznamu členů ELSA Plzeň a nevztahují se na ně ustanovení čl. 3 až 6.

(2) Čestné členství lze pozbýt usnesením Valné hromady na návrh Výboru nebo kteréhokoli člena ELSA Plzeň s platným hlasovacím právem. Čestné členství lze rovněž pozbýt uplynutím doby, na kterou bylo omezeno.

(3) Čestní členové nebo jejich statutární zástupci mají právo účastnit se zasedání Valné hromady a dle zájmu být informováni o činnosti ELSA Plzeň.

 

Čl. 8

 

Seznam členů

 

(1) Seznam členů ELSA Plzeň (dále jen „Seznam") vede Tajemník ELSA Plzeň.

(2) Seznam obsahuje především jména, příjmení, data narození a kontaktní údaje členů ELSA Plzeň podle čl. 3.

(3) Seznam je přístupný Tajemníkovi a Pokladníkovi ELSA Plzeň a oprávněným státním orgánům.

(4) Tajemník provádí zápis do Seznamu při vzniku členství a výmaz při zániku členství ve Spolku nebo na vlastní žádost člena. Změnu údajů o členovi uvedených v čl. 8 odst. 2 učiní nejpozději do 15 dnů od uvedené skutečnosti.

 

ČÁST III.

 

ORGÁNY A JEJICH PRAVOMOCI

 

Hlava první

 

Obecná ustanovení

 

Čl. 9

 

Orgány ELSA Plzeň jsou:

a)       Valná hromada - Local Assembly

b)       Výbor - Local Board

c)       Kontrolní a revizní komise - Auditors

 

Čl. 10

 

Statutárním orgánem ELSA Plzeň je Výbor.

 

Hlava druhá

 

Valná hromada

 

Čl. 11

 

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem ELSA Plzeň.

(2) Členy Valné hromady jsou všichni členové ELSA Plzeň. Hlasovat mají právo jen ti členové ELSA Plzeň, kteří mají platné hlasovací právo podle těchto Stanov; každý z nich má jeden hlas.

 

Čl. 12

 

(1) Valná hromada se schází na svém řádném zasedání dvakrát do roka, a to jedenkrát v zimním výukovém období (podzimní zasedání) a jedenkrát v letním výukovém období (jarní zasedání).

(2) Zasedání svolává jménem Výboru Prezident nebo Tajemník písemným oznámením zveřejněným obvyklým způsobem minimálně 21 dnů před datem zasedání. Písemné oznámení obsahuje zejména datum, hodinu a místo konání Valné hromady a dále základní program jednání.

(3) Ze závažných důvodů může být svoláno i mimořádné zasedání Valné hromady. Oznámení o svolání mimořádného zasedání je povinen zveřejnit Výbor minimálně 14 dnů před datem konání na podnět Kontrolní a revizní komise nebo jedné třetiny, minimálně však 5 členů ELSA Plzeň nebo z vlastního podnětu. Vyžadují-li to okolnosti, lze mimořádné zasedání oznámit i ve lhůtě kratší, souhlasí-li s tím ten, kdo dal ke svolání Valné hromady podnět. V případě, že Výbor svolává Valnou hromadu z vlastního podnětu, nelze lhůtu zkrátit.

 

Čl. 13

 

Jednání

 

(1) Jednání Valné hromady řídí její předseda (Chairman) volený na začátku každého zasedání.

(2) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů s platným hlasovacím právem a v rámci tohoto počtu alespoň jedna polovina členů stávajícího Výboru. Nedostaví-li se do 30 minut od oznámeného času zahájení alespoň jedna třetina členů s platným hlasovacím právem, je Valná hromada usnášeníschopná, je-li přítomen jakýkoli počet členů a alespoň polovina členů Výboru ELSA Plzeň.(3) Přítomný člen může zastupovat pouze 2 nepřítomné členy na základě plné moci. Zmocnitel je v tomto případě započten mezi přítomné na Valné hromadě.

(4) Valná hromada vydává usnesení závazná pro všechny členy ELSA Plzeň, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni konání Valné hromady, není-li v nich stanoveno něco jiného. Nestanoví-li Stanovy nebo usnesení Valné hromady přijaté dvoutřetinovou většinou všech členů s platným hlasovacím právem jinak, přijímá Valná hromada usnesení nadpoloviční většinou všech přítomných členů s platným hlasovacím právem.

(5) Nestanoví-li Stanovy nebo neusnese-li se Valná hromada jinak, je hlasování veřejné.

(6) Během zasedání Valné hromady je zakázáno užívání alkoholu či jiných omamných látek. Po požití ztratí člen hlasovací právo a může být předsedou vykázán z Valné hromady. Takto ztracené právo nelze převést ani na jinou osobu k zastupování na Valné hromadě.

(7) Z každého zasedání Valné hromady se pořizuje zápis. Za vedení zápisu je odpovědný Tajemník ELSA Plzeň.

 

 

Čl. 15

 

Pravomoc

 

(1) Do výlučné pravomoci Valné hromady náleží:

a)       volba členů Výboru a členů Kontrolní a revizní komise a odvolání z funkce,

b)       přijetí čestného člena ELSA Plzeň a zrušení čestného členství,

c)       vyloučení člena z ELSA Plzeň,

d)       schvalování Jednacího řádu,

e)       schvalování změny Stanov,

f)        stanovení výše členských příspěvků,

g)       schvalování účetní závěrky a roční závěrečné zprávy,

h)       rozhodování o sloučení ELSA Plzeň s jinou organizací nebo začlenění ELSA Plzeň do jiné organizace,

i)         rozhodování o zrušení ELSA Plzeň a způsobu vypořádání jejího majetku.

(2) V záležitostech podle odst. 1 písm. e), g), h), i) rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech hlasů.

(3) Valná hromada má právo zrušit rozhodnutí Výboru, pokud záležitost nespadá do jeho výlučné pravomoci.

(4) V záležitostech náležejících do výlučné pravomoci jiných orgánů může Valná hromada vydat nezávazná doporučení.

 

Hlava třetí

 

Výbor

 

Čl. 16

 

(1) Výbor je nejvyšším výkonným orgánem ELSA Plzeň.

(2) Členy Výboru jsou:

a)       Prezident (President),

b)       Tajemník (Secretary General),

c)       Pokladník (Treasurer),

d)       Viceprezident pro marketing (Vice President Marketing),

e)       Viceprezident pro semináře a konference (Vice President Seminars&Conferences),

f)        Viceprezident pro akademické aktivity (Vice President Academic Activities),

g)       Viceprezident pro výměnný program studentských stáží (Vice President Student Trainee Exchange Programme).

(3) Členové jsou voleni jednotlivě tajným hlasováním na řádném zasedání Valné hromady. Volební období Výboru trvá jeden rok. Usnesením Valné hromady může být volební období prodlouženo nebo zkráceno maximálně o půl roku vždy jednorázově a vždy pro celý Výbor. Zvolený Výbor musí mít nejméně tři členy.

(4) V průběhu volebního období Výboru lze konat doplňkové volby na neobsazené funkce Výboru. Volební období takto zvolených členů Výboru končí posledním dnem volebního období celého Výboru.

(5) Členové Výboru jsou odpovědni z výkonu svých funkcí Valné hromadě. Nebyl-li některý z členů Výboru podle odst. 2 zvolen, odpovídá za výkon této funkce celý Výbor.

(6) Zvolením za člena Výboru ELSA ČR nebo Kontrolní a revizní komise ELSA ČR pozbývá člen Výboru ELSA Plzeň svou funkci.

 

Čl. 17

 

(1) Výbor vydává rozhodnutí závazná pro všechny členy ELSA Plzeň. Rozhodnutí schvaluje nadpoloviční většinou všech svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta.

(2) Na požádání je povinen o svých rozhodnutích informovat členy ELSA Plzeň.

(3) Výbor sleduje soulad Stanov a usnesení Valné hromady s právními předpisy a s rozhodnutími a předpisy vyšších organizačních složek ELSA. K zajištění tohoto souladu činí vhodná opatření.

 

Čl. 18

 

Pravomoc

 

(1) Do výlučné pravomoci Výboru náleží:

a)       zastupování ELSA Plzeň navenek a uzavírání smluv se třetími osobami,

b)       schvalování rozpočtu ELSA Plzeň a rozpočtů jednotlivých akcí,

c)       vypracování závěrečné roční zprávy,

d)       pozastavení členských práv členu ELSA Plzeň

e)       nepřijetí fyzické osoby za člena ELSA Plzeň.

(2) K záležitostem náležejícím do výlučné pravomoci jiných orgánů může Výbor vydávat nezávazná doporučení.

(3) Jednotliví členové Výboru jednají jménem Výboru v mezích svých oprávnění daných jim Stanovami, usnesením Valné hromady nebo rozhodnutím Výboru. Při zastupování Výboru jsou povinni dodržovat jeho rozhodnutí.

 

Čl. 19

 

Prezident

 

(1) Prezident předsedá jednání Výboru, řídí jeho činnost a reprezentuje ELSA Plzeň navenek.

(2) Vyžadují-li to okolnosti, rozhoduje samostatně ve věcech náležejících do pravomoci Výboru, kromě záležitostí uvedených v čl. 18 odst. l písm. b), d)  a  e).

(3) Prezident má právo jednat jménem Výboru ve věcech, které nespadají do výlučné pravomoci jiných členů Výboru.

(4) V případě, že Prezident nemůže vykonávat delší dobu řádně svou funkci, přechází na tuto dobu jeho pravomoc na Tajemníka.

 

Čl. 20

 

Tajemník

 

(1) Tajemník zejména:

a)       koordinuje činnost členů ELSA Plzeň,

b)       zajišťuje styk členů ELSA Plzeň s Výborem,

c)       v nepřítomnosti Prezidenta předsedá jednání Výboru,

d)       vede administrativu ELSA Plzeň, odpovídá za vedení zápisů ze zasedání Valné hromady a jednání Výboru a spravuje Seznam členů ELSA Plzeň a Archiv usnesení a rozhodnutí ELSA Plzeň,

e)       přijímá přihlášky nových členů, ve spolupráci s Pokladníkem přijímá členské poplatky, uděluje členům ELSA Plzeň upomínky o zaplacení členských příspěvků.

(2) V rámci této činnosti je oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Plzeň nebo se jinak zavazovat.

 

Čl. 21

 

Pokladník

 

(1) Pokladník hospodaří s finančními prostředky a odpovídá za vedení účetnictví ELSA Plzeň.

(2) Pokladník dále zejména:

a)       vybírá členské příspěvky po předchozí domluvě s Tajemníkem a v souvislosti s tím připravuje upomínky o zaplacení členských příspěvků členů ELSA Plzeň a

b)       stanovuje náhradní lhůty splatnosti,

c)       vypracovává rozpočet ELSA Plzeň a rozpočty jednotlivých akcí,

d)       vypracovává účetní závěrku ELSA Plzeň a předkládá ji Valné hromadě,

e)       shromažďuje podklady vyžádané Kontrolní a revizní komisí.

 

Čl. 22

 

Viceprezident pro marketing

 

(1) Viceprezident pro marketing zajišťuje zejména:

(a)     propagaci ELSA Plzeň a jí pořádaných akcí,

(b)      sponzoring a granty pro činnost ELSA Plzeň ve spolupráci s Prezidentem a Pokladníkem.

(2) V rámci této činnosti je zejména oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Plzeň nebo se jinak zavazovat.

 

Čl. 23

 

Viceprezident pro semináře a konference

 

(1) Viceprezident pro semináře a konference zejména:

(a)      organizuje semináře, konference a podobné aktivity pořádané ELSA Plzeň,

(b)      zajišťuje účast členů ELSA Plzeň na obdobných akcích pořádaných jinými organizacemi ELSA nebo spolupracujícími studentskými a profesními spolky.

(2) V rámci této činnosti je oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Plzeň nebo se jinak zavazovat.

 

Čl. 24

 

Viceprezident pro akademické aktivity

 

(1) Viceprezident pro akademické aktivity organizuje zejména

(a)      sociální aktivity

(b)      projekty, které spojují teorii a praxi v simulovaných soudních sporech, v psaní vědeckých prací, a podobně. Tedy ve směrech, které nejlépe využije student a mladý právník ve své praxi a kde získá potřebné profesionální dovednosti a argumentační schopnosti.

(2) V rámci této činnosti je oprávněn vést jednání jménem Výboru se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Plzeň nebo se jinak zavazovat.

 

Čl. 25

 

Viceprezident pro výměnný programstudentských stáží (STEP)

 

(1) Viceprezident pro výměnný program studentských stáží zejména zajišťuje:

(a)      program STEP (Student Trainee Exchange Programm), a to navazováním kontaktů s potencionálními zaměstnavateli a zájemci z řad studentů,

(b)      prezentaci volných míst studentům a nabídkou pracovních míst jiným organizacím ELSA a zabezpečením zázemí studentům, kteří získali nabídnuté pracovní místo, po dobu výkonu práce.

(2) V rámci této činnosti je oprávněn vést jednání jménem Výboru se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Plzeň nebo se jinak zavazovat.

 

Čl. 26

 

Direktor

 

(1) Direktor (Director) je jmenován na základě vypsaného výběrové řízení (dále také "Call") a odvoláván Výborem pro určité činnosti nebo okruh činností náležejících do pravomoci Výboru. Ze své funkce je odpovědný Výboru.

(2) Má právo účastnit se jednání Výboru s hlasem poradním.

(3) Je oprávněn jednat jménem Výboru v rámci vymezené činnosti, a to ve spolupráci s příslušnými členy Výboru. Uzavírat smlouvy za ELSA Plzeň nebo se jinak zavazovat má právo pouze na základě plné moci udělené mu Výborem a podepsané Prezidentem nebo členem Výboru, který jej při zasedání zastupoval.

 

Hlava čtvrtá

 

Kontrolní a revizní komise

 

Čl. 27

 

(1) Kontrolní a revizní komise (dále také „Komise") je nejvyšším kontrolním orgánem ELSA Plzeň.

(2) Komisi tvoří tři revizoři účtů volení jednotlivě tajným hlasováním na řádném zasedání Valné hromady na jeden rok. Volba nemusí proběhnout na stejném zasedání Valné hromady.

(3) Funkce revizora účtů je neslučitelná s výkonem jiné funkce nebo pověření v rámci ELSA, kromě funkce delegáta zastupitelského orgánu nebo člena kontrolního orgánu vyšší organizační složky ELSA.

 

Čl. 28

 

Pravomoc

 

(1) Komise má výlučnou pravomoc kontrolovat hospodaření ELSA Plzeň a podávat o kontrole revizní zprávu na zasedání Valné hromady ELSA Plzeň.

(2) Komise má zejména právo:

a)       vyžádat si od Pokladníka a jiných členů Výboru podklady o hospodaření ELSA Plzeň,

b)       vrátit neúplné nebo jinak vadné doklady k opravě či doplnění a stanovit pro toto lhůtu,

c)       účastnit se s hlasem poradním jednání Výboru,

d)       v případě nutnosti dát podnět ke svolání mimořádného zasedání Valné hromady.

(3) Komise je dále oprávněna kontrolovat dodržování Stanov a usnesení Valné hromady, jakož i soulad Stanov a usnesení Valné hromady s právními předpisy a s rozhodnutími a předpisy vyšších organizačních složek ELSA. Zjištěné závady oznamuje neprodleně Výboru nebo Valné hromadě a vydává nezávazná doporučení k jejich odstranění. 

 

ČÁST IV.

 

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 

Čl. 29

 

(1) Za hospodaření ELSA Plzeň odpovídá Valné hromadě Výbor.

(2) Valná hromada může na návrh Kontrolní a revizní komise stanovit rozsah odpovědnosti jednotlivých členů Výboru, popřípadě některého člena Výboru zprostit odpovědnosti nebo povolat k odpovědnosti kteréhokoli člena ELSA Plzeň. Není-li ustavena Kontrolní a revizní komise, má právo podávat návrhy podle tohoto odstavce jedna třetina minimálně však pět členů Valné hromady s platným hlasovacím právem, kteří nejsou zároveň členy Výboru. Okruh osob vyloučených z podání návrhu má právo rozšířit Valná hromada svým usnesením.

 

Čl. 30

 

(1) Hospodářským rokem ELSA Plzeň je řádné funkční období volených orgánů.

(2) ELSA Plzeň vede evidenci hospodaření podle platných právních předpisů. Za vedení evidence odpovídá Pokladník.

(3) Pokladník předkládá na jarním zasedání Valné hromady ke schválení roční účetní závěrku. K této závěrce přikládá Kontrolní a revizní komise revizní zprávu.

 

Čl. 31

 

(1) Finanční prostředky ELSA Plzeň jsou vedeny na běžném účtu u tuzemského peněžního ústavu nebo v pokladně. Valná hromada může určit svým usnesením i jiný způsob uložení těchto prostředků, jakož i způsob výběru těchto prostředků.

(2) Podpisové právo k účtům ELSA Plzeň náleží Prezidentovi a Pokladníkovi. Usnesením Valné hromady může být toto právo dáno i dalším členům ELSA Plzeň.

(3) Výběr částky nad pět tisíc z bankovního účtu nebo pokladny ELSA Plzeň, musí být písemně schválen minimálně dvěma členy Výboru ELSA Plzeň. Za písemný souhlas se dá považovat i souhlasné vyjádření prostřednictvím emailu.

 

Čl. 32

 

Příjmy a výdaje

 

(1) Příjmy ELSA Plzeň tvoří zejména:

a)       členské příspěvky,

b)       dary a granty,

c)       účastnické poplatky z akcí pořádaných ELSA Plzeň.

(2) Výdaje ELSA Plzeň tvoří zejména:

a)       administrativní náklady,

b)       náklady na akce pořádané ELSA Plzeň,

c)       příspěvky členům ELSA Plzeň na účast na akcích pořádaných ELSA,

d)       členské příspěvky a další poplatky určené orgány vyšších organizačních složek ELSA.

 

Čl. 33

 

Likvidace

 

(1) V případě zrušení ELSA Plzeň bez právního nástupce rozhoduje o vypořádání majetku Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů s platným hlasovacím právem.

 (2) Nerozhodne-li Valná hromada o vypořádání majetku dle odstavce 1, připadá každému členovi s platným hlasovacím právem rovný podíl na likvidačním zůstatku násobený počtem členských let.

 

 

ČÁST V.

 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. 34

 

Jednací řád

 

Podrobnosti týkající se jednotlivých ustanovení Stanov upraví Jednací řád ELSA Plzeň přijatý dvoutřetinovou většinou přítomných členů Valné hromady s platným hlasovacím právem.

 

Čl. 35

 

Archiv usnesení a rozhodnutí

 

(1) Archiv usnesení a rozhodnutí (dále jen „Archiv") obsahuje zejména:

a)       usnesení Valné hromady

b)       obecná a ekonomická rozhodnutí Výboru

c)       doporučení Valné hromady, Výboru nebo Kontrolní a revizní komise,

d)       zápisy ze zasedání Valné hromady a jednání Výboru.

e) Stanovy ELSA Plzeň a vyjádření rejstříkového soudu k jejich registraci

(2) Archiv vede Tajemník.

(3) Do Archivu má právo nahlížet kterýkoli člen ELSA Plzeň, oprávněné státní orgány, jakož i orgány vyšších organizačních složek ELSA.

 

Čl. 36

 

Účinnost

 

Stanovy a jejich změny nabývají účinnosti dnem schválení Valnou hromadou.

 

 

 

PŘÍLOHA I.

 

Logo ELSA Plzeň

 

PŘÍLOHA II.

 

Stanovy ELSA Plzeň v .pdf

STANOVY

ELSA Plzeň, z. s.

 

PREAMBULE

My,

studenti Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a sympatizující mladí právníci,

jsme se v zájmu rozvoje svých schopností a k přispění evropské integraci

rozhodli připojit k filozofickým zásadám Evropské asociace studentů práva – ELSA

a založit na jejích základech místní skupinu této organizace.

 

Filozofické prohlášení ELSA

 

Vize

Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost.

 

Účel

Přispívat k právnímu vzdělávání, zlepšovat vzájemné porozumění a prohlubovat společenskou

odpovědnost studentů práva a mladých právníků.

 

Záměry

Poskytnout studentům práva a mladým právníkům možnost poznávat jiné kultury a právní systémy v duchu kritického dialogu a vědecké spolupráce.

Pomáhat studentům práva a mladým právníkům získávat mezinárodní rozhled a profesní schopnosti.

Povzbuzovat studenty práva a mladé právníky v jednání pro dobro společnosti.

 

ČÁST I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Název a sídlo

(1) Název Spolku je „ELSA Plzeň, z. s.“ (dále také „Spolek“).

(2) Ve vnitřním styku může Spolek užívat anglického označení The European Law Students’ Association Pilsen nebo českého překladu Evropská asociace studentů práva Plzeň.

(3) Logo ELSA Plzeň je přílohou těchto stanov. Logo obsahuje označení ,,PILSEN“, avšak propagační materiály, které byly pořízeny před 1.6.2016, mohou být používány stále s označením ,,PLZEŇ“.

(4) Sídlem ELSA Plzeň je budova Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, PSČ 306 14.

 

Čl. 2

Cíle Spolku

(1) ELSA Plzeň je nepolitickou, profesní organizací studentů práva a mladých právníků, jejímž hlavním účelem není dosahování pravidelného zisku.

(2) ELSA Plzeň je právnickou osobou.

(3) Cílem ELSA Plzeň je všestranný profesionální a kulturní rozvoj studentů práva a mladých právníků a podpora mezinárodní spolupráce se studenty a mladými právníky sdruženými v jiných organizacích ELSA, s jinými studentskými a profesními organizacemi ve světě. Nedílnou součástí náplně činnosti ELSA Plzeň jsou rovněž cíle uvedené v mezinárodních a národních stanovách ELSA, jakož i v rozhodnutí orgánů vyšších organizačních složek ELSA.

 

ČÁST II.

ČLENSTVÍ

 

Čl. 3

Vznik členství

(1) Členem ELSA Plzeň se stává každá fyzická osoba, která odevzdala vyplněnou přihlášku, případně pokud přihláška byla akceptována na internetových stránkách www.elsa.cz/plzen, zaplatila členský příspěvek na příslušný akademický rok, chce se podílet na naplňování cílů a myšlenek ELSA a Výbor nemá námitek k jejímu přijetí. O přijetí člena do Spolku rozhoduje Výbor, popřípadě jeden z členů Výboru, zejména pak Tajemník. Člen ELSA Plzeň musí být zapsán bezodkladně po zaplacení členského příspěvku do Seznamu členů ELSA Plzeň.

(2) Výbor může dvěma třetinami hlasů rozhodnout o odmítnutí uchazeče o členství. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Valné hromadě, která o odvolání rozhodne na nejbližším zasedání. Odvolání nemá odkladný účinek

(3) Fyzickou osobou podle odstavce 1 se rozumí:

a)       posluchač nebo absolvent řádného denního magisterského studia, bakalářského studia nebo doktorandského studia na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni nebo

b)       stálý pedagogický nebo vědecký pracovník Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, který absolvoval vysokoškolské vzdělání právnického směru nebo

c)       student nebo absolvent jiné vysoké školy právního směru, který se účastní studijního pobytu na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni trvajícího minimálně jeden semestr.

(3) Studenti práva nebo právníci, kteří nesplňují podmínky podle odstavce 2, mohou být přijati za členy ELSA Plzeň jen se souhlasem Výboru.

(4) Vznikem členství fyzická osoba přistupuje k těmto stanovám a připojuje se k vůdčím myšlenkám ELSA Plzeň.

 

Čl. 4

Práva a povinnosti členů

(1) Člen ELSA Plzeň má právo účastnit se všech akcí pořádaných ELSA za zvýhodněných podmínek a podílet se na další činnosti ELSA podle vlastního uvážení v rámci pokynů členů Výboru.

(2) Hlasovací právo na Valné hromadě náleží členovi, jehož členství v ELSA Plzeň trvá minimálně čtyři měsíce. Právo být zvolen do orgánů Spolku má člen ELSA Plzeň, kterému náleží hlasovací právo a jehož členství v ELSA trvá k prvnímu dni volebního období minimálně devět měsíců, z toho minimálně  čtyři měsíce u ELSA Plzeň. Výjimky může povolit pro konkrétní případ pouze Valná hromada svým usnesením.

(3) Do volených orgánů nemůže kandidovat člen ELSA Plzeň, který v průběhu volebního období dovrší věku 33 let.

(4) Člen ELSA Plzeň má povinnost platit řádně členský příspěvek na příslušný akademický rok, ve kterém členství vzniklo, a následně každoročně nejpozději do 30. listopadu

(5) Člen ELSA Plzeň má dále povinnost vykonávat svědomitě úkoly uložené mu členy Výboru nebo dalšími oprávněnými osobami, dodržovat Stanovy, vnitřní předpisy a zásady Spolku.

 

Čl. 5

Pozastavení členských práv

(1) Výbor má právo v případech, ve kterých lze člena ELSA Plzeň vyloučit, pozastavit tomuto členovi částečně nebo úplně členská práva, a to rozhodnutím schváleným minimálně dvoutřetinovou většinou všech členů Výboru s platným hlasovacím právem.

(2) Výbor je povinen na nejbližším zasedání Valné hromady navrhnout vyloučení tohoto člena z důvodů, ze kterých mu pozastavil členská práva. Pokud tak neučiní, rozhodnutí pozbývá platnosti.

(3) Výbor může na návrh předsedy Valné hromady nebo Kontrolní a revizní komise pozastavit hlasovací práva člena v případě, že se člen neomluveně nezúčastní zasedání Valné hromady. Pozastavení hlasovacích práv platí pouze pro průběh tohoto zasedání.

(4) Ještě před zasedáním Valné hromady může Výbor své rozhodnutí zrušit nebo změnit. Tuto skutečnost je povinen oznámit a zdůvodnit na nejbližším zasedání Valné hromady. Neučiní-li tak nebo rozhodne-li Valná hromada, že pozastavení členských práv bylo neoprávněné, je rozhodnutí Výboru od počátku neplatné.

(5) Pozastavení členských práv se zapisuje poznámkou do Seznamu členů ELSA Plzeň. Členská práva nelze pozastavit stávajícímu členovi Výboru.

(6) Členská práva člena ELSA Plzeň, který je členem Výboru ELSA ČR nebo Kontrolní a revizní komise ELSA ČR, lze pozastavit pouze se souhlasem Kontrolní a revizní komise ELSA ČR.

 

Čl. 6

Zánik členství

(1) Členství zaniká:

a)       výslovným písemným vzdáním se členství adresovaným Výboru ELSA Plzeň nebo

b)       smrtí člena

c)       vstupem do organizace, která vylučuje členství v ELSA nebo

d)       vyloučením z Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni nebo zanecháním řádného studia nebo

e)       neomluveným nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené lhůtě stanovené druhou upomínkou nebo

f)        vyloučením z ELSA Plzeň z důvodů uvedených v odstavci 2.

(2) Vyloučit člena ELSA Plzeň může výlučně Valná hromada tajným hlasováním, za předpokladu že se pro vyloučení vyslovila dvěma třetinami platně odevzdaných hlasů, minimálně však nadpoloviční většinou všech hlasů. Hlas vylučovaného člena se nepočítá. Hlasování musí být vylučovaný člen přítomen, popřípadě musí být přítomen jím pověřený zástupce z řad členů ELSA Plzeň. Není-li přítomen a nezvolil-li si zástupce, zastupuje jej Prezident nebo Tajemník ELSA Plzeň. Vylučovanému členovi popřípadě jeho zástupci musí být poskytnut přiměřený časový prostor k obhajobě. Člena lze vyloučit jedině tehdy, jestliže:

a)       opakovaně hrubě porušoval Stanovy nebo základní morální zásady nebo

b)       byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo

c)       v době přijetí do ELSA Plzeň nesplňoval předpoklady podle či. 3 nebo

d)       jeho konání by mohlo jinak závažně poškodit jméno ELSA Plzeň.

(3) Proti rozhodnutí Valné hromady se může vyloučený člen odvolat k soudu podle platných právních předpisů.

(4) Vyloučit člena ELSA Plzeň, který je členem Výboru ELSA ČR nebo Kontrolní a revizní komise ELSA ČR, lze pouze se souhlasem Kontrolní a revizní komise ELSA ČR.

 

Čl. 7

Čestné členství

(1) Čestným členem ELSA Plzeň se může stát kterákoli bezúhonná fyzická či právnická osoba, kterou na návrh Výboru schválí Valná hromada. Čestní členové se nezapisují do Seznamu členů ELSA Plzeň a nevztahují se na ně ustanovení čl. 3 až 6.

(2) Čestné členství lze pozbýt usnesením Valné hromady na návrh Výboru nebo kteréhokoli člena ELSA Plzeň s platným hlasovacím právem. Čestné členství lze rovněž pozbýt uplynutím doby, na kterou bylo omezeno.

(3) Čestní členové nebo jejich statutární zástupci mají právo účastnit se zasedání Valné hromady a dle zájmu být informováni o činnosti ELSA Plzeň.

 

Čl. 8

Seznam členů

(1) Seznam členů ELSA Plzeň (dále jen „Seznam") vede Tajemník ELSA Plzeň.

(2) Seznam obsahuje především jména, příjmení, data narození a kontaktní údaje členů ELSA Plzeň podle čl. 3.

(3) Seznam je přístupný všem členům Výboru a oprávněným státním orgánům. Členům ELSA Plzeň je Seznam přístupný pouze se souhlasem Tajemníka ELSA Plzeň, jiným osobám jen se souhlasem Výboru.

(4) Tajemník provádí zápis do seznamu při vzniku a výmaz při zániku členství ve Spolku, popřípadě při změně údajů o členovi uvedených v čl. 8 odst. 2 nejpozději do 15 dnů od uvedené skutečnosti.

 

ČÁST III.

ORGÁNY A JEJICH PRAVOMOCI

 

Hlava první

Obecná ustanovení

 

Čl. 9

Orgány ELSA Plzeň jsou:

a)       Valná hromada - Local Assembly

b)       Výbor - Local Board

c)       Kontrolní a revizní komise - Auditors

 

Čl. 10

Statutárním orgánem ELSA Plzeň je Výbor.

 

Hlava druhá

Valná hromada

 

Čl. 11

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem ELSA Plzeň.

(2) Členy Valné hromady jsou všichni členové ELSA Plzeň. Hlasovat mají právo jen ti členové ELSA Plzeň, kteří mají platné hlasovací právo podle těchto Stanov; každý z nich má jeden hlas.

 

Čl. 12

(1) Valná hromada se schází na svém řádném zasedání dvakrát do roka, a to jedenkrát v zimním výukovém období (podzimní zasedání) a jedenkrát v letním výukovém období (jarní zasedání).

(2) Zasedání svolává jménem Výboru Prezident nebo Tajemník písemným oznámením zveřejněným obvyklým způsobem minimálně 21 dnů před datem zasedání. Písemné oznámení obsahuje zejména datum, hodinu a místo konání Valné hromady a dále základní program jednání.

(3) Ze závažných důvodů může být svoláno i mimořádné zasedání Valné hromady. Oznámení o svolání mimořádného zasedání je povinen zveřejnit Výbor minimálně 14 dnů před datem konání na podnět Kontrolní a revizní komise nebo jedné třetiny, minimálně však 5 členů ELSA Plzeň nebo z vlastního podnětu. Vyžadují-li to okolnosti, lze mimořádné zasedání oznámit i ve lhůtě kratší, souhlasí-li s tím ten, kdo dal ke svolání Valné hromady podnět. V případě, že Výbor svolává Valnou hromadu z vlastního podnětu, nelze lhůtu zkrátit.

 

Čl. 13

Jednání

(1) Jednání Valné hromady řídí její předseda (Chairman) volený na začátku každého zasedání.

(2) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů s platným hlasovacím právem a v rámci tohoto počtu alespoň jedna polovina členů stávajícího Výboru. Nedostaví-li se do 30 minut od oznámeného času zahájení alespoň jedna třetina členů s platným hlasovacím právem, je Valná hromada usnášeníschopná, je-li přítomen jakýkoli počet členů a alespoň polovina členů Výboru ELSA Plzeň.(3) Přítomný člen může zastupovat pouze 2 nepřítomné členy na základě plné moci. Zmocnitel je v tomto případě započten mezi přítomné na Valné hromadě.

(4) Valná hromada vydává usnesení závazná pro všechny členy ELSA Plzeň, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni konání Valné hromady, není-li v nich stanoveno něco jiného. Nestanoví-li Stanovy nebo usnesení Valné hromady přijaté dvoutřetinovou většinou všech členů s platným hlasovacím právem jinak, přijímá Valná hromada usnesení nadpoloviční většinou všech přítomných členů s platným hlasovacím právem.

(5) Nestanoví-li Stanovy nebo neusnese-li se Valná hromada jinak, je hlasování veřejné.

(6) Během zasedání Valné hromady je zakázáno užívání alkoholu či jiných omamných látek. Po požití ztratí člen hlasovací právo a může být předsedou vykázán z Valné hromady. Takto ztracené právo nelze převést ani na jinou osobu k zastupování na Valné hromadě.

(7) Z každého zasedání Valné hromady se pořizuje zápis. Za vedení zápisu je odpovědný Tajemník ELSA Plzeň.

 

 

Čl. 15

Pravomoc

(1) Do výlučné pravomoci Valné hromady náleží:

a)       volba členů Výboru a členů Kontrolní a revizní komise a odvolání z funkce,

b)       přijetí čestného člena ELSA Plzeň a zrušení čestného členství,

c)       vyloučení člena z ELSA Plzeň,

d)       schvalování Jednacího řádu,

e)       schvalování změny Stanov,

f)        stanovení výše členských příspěvků,

g)       schvalování účetní závěrky a roční závěrečné zprávy,

h)       rozhodování o sloučení ELSA Plzeň s jinou organizací nebo začlenění ELSA Plzeň do jiné organizace,

i)         rozhodování o zrušení ELSA Plzeň a způsobu vypořádání jejího majetku.

(2) V záležitostech podle odst. 1 písm. e), i) a g) rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech hlasů.

(3) Valná hromada má právo zrušit rozhodnutí Výboru, pokud záležitost nespadá do jeho výlučné pravomoci.

(4) V záležitostech náležejících do výlučné pravomoci jiných orgánů může Valná hromada vydat nezávazná doporučení.

 

Hlava třetí

Výbor

 

Čl. 16

(1) Výbor je nejvyšším výkonným orgánem ELSA Plzeň.

(2) Členy Výboru jsou:

a)       Prezident (President),

b)       Tajemník (Secretary General),

c)       Pokladník (Treasurer),

d)       Viceprezident pro marketing (Vice President Marketing),

e)       Viceprezident pro semináře a konference (Vice President Seminars&Conferences),

f)        Viceprezident pro akademické aktivity (Vice President Academic Activities),

g)       Viceprezident pro výměnný program studentských stáží (Vice President Student Trainee Exchange Programme).

(3) Členové jsou voleni jednotlivě tajným hlasováním na řádném zasedání Valné hromady. Volební období Výboru trvá jeden rok. Usnesením Valné hromady může být volební období prodlouženo nebo zkráceno maximálně o půl roku vždy jednorázově a vždy pro celý Výbor. Zvolený Výbor musí mít nejméně tři členy.

(4) V průběhu volebního období Výboru lze konat doplňkové volby na neobsazené funkce Výboru. Volební období takto zvolených členů Výboru končí posledním dnem volebního období celého Výboru.

(5) Členové Výboru jsou odpovědni z výkonu svých funkcí Valné hromadě. Nebyl-li některý z členů Výboru podle odst. 2 zvolen, odpovídá za výkon této funkce celý Výbor.

(6) Zvolením za člena Výboru ELSA ČR nebo Kontrolní a revizní komise ELSA ČR pozbývá člen Výboru ELSA Plzeň svou funkci.

 

Čl. 17

(1) Výbor vydává rozhodnutí závazná pro všechny členy ELSA Plzeň. Rozhodnutí schvaluje nadpoloviční většinou všech svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta.

(2) Na požádání je povinen o svých rozhodnutích informovat členy ELSA Plzeň.

(3) Výbor sleduje soulad Stanov a usnesení Valné hromady s právními předpisy a s rozhodnutími a předpisy vyšších organizačních složek ELSA. K zajištění tohoto souladu činí vhodná opatření.

 

Čl. 18

Pravomoc

(1) Do výlučné pravomoci Výboru náleží:

a)       zastupování ELSA Plzeň navenek a uzavírání smluv se třetími osobami,

b)       schvalování rozpočtu ELSA Plzeň a rozpočtů jednotlivých akcí,

c)       vypracování závěrečné roční zprávy,

d)       pozastavení členských práv členu ELSA Plzeň

e)       nepřijetí fyzické osoby za člena ELSA Plzeň.

(2) K záležitostem náležejícím do výlučné pravomoci jiných orgánů může Výbor vydávat nezávazná doporučení.

(3) Jednotliví členové Výboru jednají jménem Výboru v mezích svých oprávnění daných jim Stanovami, usnesením Valné hromady nebo rozhodnutím Výboru. Při zastupování Výboru jsou povinni dodržovat jeho rozhodnutí.

 

Čl. 19

Prezident

(1) Prezident předsedá jednání Výboru, řídí jeho činnost a reprezentuje ELSA Plzeň navenek.

(2) Vyžadují-li to okolnosti, rozhoduje samostatně ve věcech náležejících do pravomoci Výboru, kromě záležitostí uvedených v čl. 18 odst. l písm. b), d)  a  e).

(3) Prezident má právo jednat jménem Výboru ve věcech, které nespadají do výlučné pravomoci jiných členů Výboru.

(4) V případě, že Prezident nemůže vykonávat delší dobu řádně svou funkci, přechází na tuto dobu jeho pravomoc na Tajemníka.

 

Čl. 20

Tajemník

Tajemník zejména:

a)       koordinuje činnost členů ELSA Plzeň,

b)       zajišťuje styk členů ELSA Plzeň s Výborem,

c)       v nepřítomnosti Prezidenta předsedá jednání Výboru,

d)       vede administrativu ELSA Plzeň, odpovídá za vedení zápisů ze zasedání Valné hromady a jednání Výboru a spravuje Seznam členů ELSA Plzeň a Archiv usnesení a rozhodnutí ELSA Plzeň,

e)       přijímá přihlášky nových členů, ve spolupráci s Pokladníkem přijímá členské poplatky, uděluje členům ELSA Plzeň upomínky o zaplacení členských příspěvků.

V rámci této činnosti je oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Plzeň nebo se jinak zavazovat.

 

Čl. 21

Pokladník

(1) Pokladník hospodaří s finančními prostředky a odpovídá za vedení účetnictví ELSA Plzeň.

(2) Pokladník dále zejména:

a)       vybírá členské příspěvky po předchozí domluvě s Tajemníkem a v souvislosti s tím připravuje upomínky o zaplacení členských příspěvků členů ELSA Plzeň a

b)       stanovuje náhradní lhůty splatnosti,

c)       vypracovává rozpočet ELSA Plzeň a rozpočty jednotlivých akcí,

d)       vypracovává účetní závěrku ELSA Plzeň a předkládá ji Valné hromadě,

e)       shromažďuje podklady vyžádané Kontrolní a revizní komisí.

(3) Funkce Pokladníka je neslučitelná s jinou funkcí nebo pověřením v ELSA Plzeň kromě funkce delegáta zastupitelského orgánu vyšší organizační složky ELSA.

Čl. 22

Viceprezident pro marketing

Viceprezident pro marketing zajišťuje zejména propagaci ELSA Plzeň a jí pořádaných akcí a ve spolupráci s Prezidentem a Pokladníkem také sponzoring a granty pro činnost ELSA Plzeň. V rámci této činnosti je zejména oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Plzeň nebo se jinak zavazovat.

 

Čl. 23

Viceprezident pro semináře a konference

Viceprezident pro semináře a konference zejména organizuje semináře, konference a podobné aktivity pořádané ELSA Plzeň a zajišťuje účast členů ELSA Plzeň na obdobných akcích pořádaných jinými organizacemi ELSA nebo spolupracujícími studentskými a profesními spolky. V rámci této činnosti je oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Plzeň nebo se jinak zavazovat.

 

Čl. 24

Viceprezident pro akademické aktivity

Viceprezident pro akademické aktivity organizuje projekty, které spojují teorii a praxi v simulovaných soudních sporech, v psaní vědeckých prací, a podobně. Tedy ve směrech, které nejlépe využije student a mladý právník ve své praxi a kde získá potřebné profesionální dovednosti a argumentační schopnosti. Viceprezident pro akademické aktivity dále organizuje sociální aktivity. V rámci této činnosti je oprávněn vést jednání jménem Výboru se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Plzeň nebo se jinak zavazovat.

 

Čl. 25

Viceprezident pro výměnný program studentských stáží (STEP)

Viceprezident pro výměnný program studentských stáží zejména zajišťuje program STEP (Student Trainee Exchange Programm), a to navazováním kontaktů s potencionálními zaměstnavateli a zájemci z řad studentů, prezentací volných míst studentům a nabídkou pracovních míst jiným organizacím ELSA a zabezpečením zázemí studentům, kteří získali nabídnuté pracovní místo, po dobu výkonu práce. V rámci této činnosti je oprávněn vést jednání jménem Výboru se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Plzeň nebo se jinak zavazovat.

 

Čl. 26

Direktor

(1) Direktor (Director) je jmenován na základě vypsaného výběrové řízení (Call) a odvoláván Výborem pro určité činnosti nebo okruh činností náležejících do pravomoci Výboru. Ze své funkce je odpovědný Výboru.

(2) Má právo účastnit se jednání Výboru s hlasem poradním.

(3) Je oprávněn jednat jménem Výboru v rámci vymezené činnosti, a to ve spolupráci s příslušnými členy Výboru. Uzavírat smlouvy za ELSA Plzeň nebo se jinak zavazovat má právo pouze na základě plné moci udělené mu Výborem a podepsané Prezidentem nebo členem Výboru, který jej při zasedání zastupoval.

 

Hlava čtvrtá

Kontrolní a revizní komise

 

Čl. 27

(1) Kontrolní a revizní komise (dále také „Komise") je nejvyšším kontrolním orgánem ELSA Plzeň.

(2) Komisi tvoří dva nebo tři revizoři účtů volení jednotlivě tajným hlasováním na řádném zasedání Valné hromady na jeden rok. Volba nemusí proběhnout na stejném zasedání Valné hromady.

(3) Funkce revizora účtů je neslučitelná s výkonem jiné funkce nebo pověření v rámci ELSA, kromě funkce delegáta zastupitelského orgánu nebo člena kontrolního orgánu vyšší organizační složky ELSA.

 

Čl. 28

Pravomoc

(1) Komise má výlučnou pravomoc kontrolovat hospodaření ELSA Plzeň a podávat o kontrole revizní zprávu na zasedání Valné hromady ELSA Plzeň.

(2) Komise má zejména právo:

a)       vyžádat si od Pokladníka a jiných členů Výboru podklady o hospodaření ELSA Plzeň,

b)       vrátit neúplné nebo jinak vadné doklady k opravě či doplnění a stanovit pro toto lhůtu,

c)       účastnit se s hlasem poradním jednání Výboru,

d)       v případě nutnosti dát podnět ke svolání mimořádného zasedání Valné hromady.

(3) Komise je dále oprávněna kontrolovat dodržování Stanov a usnesení Valné hromady, jakož i soulad Stanov a usnesení Valné hromady s právními předpisy a s rozhodnutími a předpisy vyšších organizačních složek ELSA. Zjištěné závady oznamuje neprodleně Výboru nebo Valné hromadě a vydává nezávazná doporučení k jejich odstranění. Z vážných důvodů může dát podnět ke svolání mimořádného zasedání Valné hromady.

 

ČÁST IV.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 

Čl. 29

(1) Za hospodaření ELSA Plzeň odpovídá Valné hromadě Výbor.

(2) Valná hromada může na návrh Kontrolní a revizní komise stanovit rozsah odpovědnosti jednotlivých členů Výboru, popřípadě některého člena Výboru zprostit odpovědnosti nebo povolat k odpovědnosti kteréhokoli člena ELSA Plzeň. Není-li ustavena Kontrolní a revizní komise, má právo podávat návrhy podle tohoto odstavce jedna třetina minimálně však pět členů Valné hromady s platným hlasovacím právem, kteří nejsou zároveň členy Výboru. Okruh osob vyloučených z podání návrhu má právo rozšířit Valná hromada svým usnesením.

 

Čl. 30

(1) Hospodářským rokem ELSA Plzeň je řádné funkční období volených orgánů.

(2) ELSA Plzeň vede evidenci hospodaření podle platných právních předpisů. Za vedení evidence odpovídá Pokladník.

(3) Pokladník předkládá na jarním zasedání Valné hromady ke schválení roční účetní závěrku. K této závěrce přikládá Kontrolní a revizní komise revizní zprávu.

Čl. 31

(1) Finanční prostředky ELSA Plzeň jsou vedeny na běžném účtu u tuzemského peněžního ústavu nebo v pokladně. Valná hromada může určit svým usnesením i jiný způsob uložení těchto prostředků, jakož i způsob výběru těchto prostředků.

(2) Podpisové právo k účtům ELSA Plzeň náleží Prezidentovi a Pokladníkovi. Usnesením Valné hromady může být toto právo dáno i dalším členům ELSA Plzeň.

(3) Při výběru z bankovního účtu ELSA Plzeň částky nad pět tisíc, musí být tento výběr písemně schválen minimálně dvěma členy Výboru ELSA Plzeň. Za písemný souhlas se dá považovat i souhlasné vyjádření prostřednictvím emailu.

 

Čl. 32

Příjmy a výdaje

(1) Příjmy ELSA Plzeň tvoří zejména:

a)       členské příspěvky,

b)       dary a granty,

c)       účastnické poplatky z akcí pořádaných ELSA Plzeň.

(2) Výdaje ELSA Plzeň tvoří zejména:

a)       administrativní náklady,

b)       náklady na akce pořádané ELSA Plzeň,

c)       příspěvky členům ELSA Plzeň na účast na akcích pořádaných ELSA,

d)       členské příspěvky a další poplatky určené orgány vyšších organizačních složek ELSA.

 

Čl. 33

Likvidace

(1) V případě zrušení ELSA Plzeň bez právního nástupce rozhoduje o vypořádání majetku Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů s platným hlasovacím právem.

 (2) Nerozhodne-li Valná hromada o vypořádání majetku dle odstavce 1, připadá každému členovi s platným hlasovacím právem rovný podíl na likvidačním zůstatku násobený počtem členských let.

 

ČÁST V.

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. 34

Jednací řád

Podrobnosti týkající se jednotlivých ustanovení Stanov upraví Jednací řád ELSA Plzeň přijatý dvoutřetinovou většinou přítomných členů Valné hromady s platným hlasovacím právem.

 

Čl. 35

Archiv usnesení a rozhodnutí

(1) Archiv usnesení a rozhodnutí (dále jen „Archiv") obsahuje zejména:

a)       usnesení Valné hromady

b)       obecná a ekonomická rozhodnutí Výboru

c)       doporučení Valné hromady, Výboru nebo Kontrolní a revizní komise,

d)       zápisy ze zasedání Valné hromady a jednání Výboru.

e) Stanovy ELSA Plzeň a vyjádření rejstříkového soudu k jejich registraci

(2) Archiv vede Tajemník.

(3) Do Archivu má právo nahlížet kterýkoli člen ELSA Plzeň, oprávněné státní orgány, jakož i orgány vyšších organizačních složek ELSA.

 

Čl. 36

Účinnost

Stanovy a jejich změny nabývají účinnosti dnem schválení Valnou hromadou.

 

 
 

 

PŘÍLOHA I.

Logo ELSA Plzeň

PŘÍLOHA II.

Stanovy ELSA Plzeň v .pdf

 

Další stránky z této kategorie