ELSA Plzeň » O ELSA » Jak se stát členem

Jak se stát členem

Elektronická přihláška

 

Zásady ochrany osobních údajů

ELSA Plzeň, z.s. se sídlem sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň, IČO: 694 56 771, jako Správce osobních údajů (dále v textu jako „ELSA Plzeň“), Vás informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále v textu jako „Nařízení”) a o zrušení směrnice 95/46/ES, na základě kterých ELSA Plzeň v souvislosti se vznikem členství zpracovává osobní údaje.

 

1. ÚVODNÍ SLOVO:

 

V tomto dokumentu se dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě potřeby kteroukoliv část textu vysvětlit nebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit skrze e-mailovou adresu secgen.pilsen@cz.elsa.org.

Zpracování a uchovávání osobních údajů uchazečů o členství v ELSA Plzeň slouží k jednoznačné identifikaci členů spolku, k vedení seznamu členů spolku a informování členů spolku o důležitých skutečnostech souvisejících se členstvím. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

 

2. OSOBA SPRAVUJÍCÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 

Vaše osobní údaje zpracovává Tajemník ELSA Plzeň, který Vás informuje o opravách a výmazech týkajících se Vašich osobních údajů, stejně tak o omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 16, 17, 18 Nařízení a o skutečnostech, kdy dochází k předávání osobních údajů jiné osobě (např. vyšší organizační složce).

Osobní údaje při zpracování mohou být předány:

 1. Tajemníkovi ELSA Česká republika (a to pouze jméno, příjmení, e-mailová adresa) za účelem evidence počtu členů a informování o důležitých skutečnostech souvisejících se členstvím;

 2. Pokladníkovi ELSA Plzeň za účelem evidence přijatých členských poplatků.

 

3. KONKRÉTNÍ ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 

ELSA Plzeň zpracovává osobní údaje členů dle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů a Nařízením. Každému dotčenému členovi náleží práva vyplývající z tohoto zpracování (vizte níže).

Jedná se o údaje, které nám sdělíte podáním přihlášky, ve které vyjadřujete svůj zájem o členství v ELSA Plzeň:

a) Jméno a příjmení;

b) Datum narození;

c) Adresa trvalého bydliště;

d) E-mailová adresa;

e) Telefonní číslo.

 

4. DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Údaje, které nám poskytujete, slouží k jednoznačné identifikaci členů ELSA Plzeň, k vedení seznamu členů ELSA Plzeň a k informování členů ELSA Plzeň o důležitých skutečnostech souvisejících se členstvím.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu trvání členství. V případě zániku členství dle článku 6 Stanov ELSA Plzeň, z.s. budou osobní údaje anonymizovány a použity pro vnitřní statistiky ELSA Plzeň. V případě souhlasu se zařazením do databáze alumni ELSA Plzeň budou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa i po skončení členství až do odvolání souhlasu.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné splnění všech našich povinností, ať již vyplývajících ze smlouv mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i bez ohledu na Vámi udělený souhlas nebo po případném odvolání Vašeho souhlasu.

 

6. OPRÁVNĚNÍ ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje plnění povinností vyplývajících pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

 

7. PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) Právo na přístup k osobním údajům;
b) Právo na opravu;
c) Právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) Právo na omezení zpracování údajů;
e) Právo na přenositelnost osobních údajů;
f) Právo vznést námitku proti zpracování u Správce a podat stížnost; a
g) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit skrze e-mailovou adresu secgen.pilsen@cz.elsa.org nebo osobně na adrese sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete požádat ELSA Plzeň o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či právo vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí je účtována náhrada administrativních nákladů ve výši 50 Kč za stranu kopie.
Právo na opravu znamená, že můžete ELSA Plzeň požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávany a neexistují žádné další důvody pro zpracování nebo (v) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že jsou pouze uložené a mohou být použity pouze z důvodů určení, výkonu a obhajoby právních nároků nebo ochrany práv jiné fyzické či právnické osoby.

Právo na přenositelnost znamená, že každý člen má právo získat od Správce své poskytnuté osobní údaje v čitelném, strukturovaném a běžně používaném formátu a dále má právo předat tyto osobní údaje jinému Správci, aniž by tomuto původní Správce bránil.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo odvolat souhlas znamená, že můžete kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a zároveň není dotčena zákonnost předchozího zpracování, které vycházelo z uděleného souhlasu před odvoláním. Toto odvolání souhlasu musí být učiněno písemně, a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu Správce.

 

8. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi v souladu s Nařízením tak, aby bylo zabráněno přístupu nepovolaným osobám k těmto osobním údajům. Zejména se jedná o technologické zabezpečení počítačů, e-mailových účtů a mechanické zabezpečení fyzických kopií dokumentů obsahujících osobní údaje.

 

9. KONTAKTOVÁNÍ SPRÁVCE

 

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese secgen.pilsen@cz.elsa.org či písemně na naší adrese: sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, tedy Tajemníka ELSA Plzeň.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona a Nařízení je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Další stránky z této kategorie
Jednotlivé podkategorie