ELSA Olomouc » STEP

STEP

STEP – The Student Trainee Exchange Programme - je program zaštítěný asociací ELSA, který umožňuje získat studentům právnických fakult velmi cenné zkušenosti v praxi prostřednictvím pracovních stáží u zaměstnavatelů téměř po celé Evropě i mimo ni. Stáže jsou poskytovány institucemi širokého spektra - advokátními kancelářemi, soudy, právnickými fakultami, bankami, mezinárodními organizacemi apod. Tento program funguje od roku 1984, kdy se první stáž uskutečnila v Dánsku, a od té doby se STEP rozšířil do dalších států. V akademickém roce 2015/2016 je nabízeno 176 stáží ve 27 zemích.

STEP studentům a absolventům právnických fakult do 36 let nabízí možnost vycestovat po dobu od 2 týdnů do 2 let, kdy se mají nejen možnost obohatit zkušenostmi v právních oblastech, na které je stáž zaměřena, ale také poznat cizí kulturu, ostatní členy ELSA a v neposlední řadě také zlepšit své jazykové schopnosti. Po celou dobu pobytu se o stážistu starají členové místní skupiny ELSA, kteří mu vytvoří příjemné zázemí, poskytují všechny důležité informace a nabízejímožnost trávit s nimi volný čas.

Pro zaměstnavatele ELSA poskytuje nejen studenty a absolventy právnických fakult, kteří vyhovují jejich nárokům, ale také propagaci na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a přednostní kontaktování jejich instituce při všech akcích, které ELSA pořádá.

 

STEP - Student Trainee Exchange Programme - is a programme backed by the Association ELSA which provides students of law faculties valuable experience in practice through work placements with employers almost all over Europe and beyond. The internships are provided by a broad spectrum of institutions - law offices, courts, law schools, banks, international organizations, etc. This program has been operating since 1984, when the first internship took place in Denmark, and has spread to other countries since then. In the academic year 2015/2016 176 fellowships are offered in 27 countries.

STEP offers the students and graduates of law schools under the age of 36 the possibility to travel during the period from 2 weeks to 2 years. At this time they have not only the opportunity to gain experience in the fields of law on which the internship is focused, but also to get to know a different culture, the other members of ELSA. Finally, they obviously improve their language skills. During their stay the trainees are taken care by the members of a local group of ELSA who do their best to make them feel comfortable. They provide all the relevant information as well as they show them how to spend leisure time.

ELSA not only provides students and graduates of law schools for employers who match their requirements, but is also provides promotion at both domestic and international level and preferably contact their institutions at all events organized by ELSA.