ELSA Olomouc » O ELSA » Stanovy

Stanovy

Stanovy

ELSA Olomouc, z. s.

 

PREAMBULE

 

STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI A

SYMPATIZUJÍCÍ MLADÍ PRÁVNÍCI SE V ZÁJMU ROZVOJE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A

PŘISPĚNÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODLI PŘIPOJIT K FILOZOFICKÝM

ZÁSADÁM EVROPSKÉ ASOCIACE STUDENTŮ PRÁVA - ELSA A ZALOŽIT NA

JEJÍCH ZÁKLADECH MÍSTNÍ SKUPINU TÉTO ORGANIZACE.

 

 

 

Filosofická prohlášení ELSA

 

Vize

Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost.

 

Účel

Přispívat k právnímu vzdělávání, zlepšovat vzájemné porozumění a prohlubovat společenskou odpovědnost studentů práva a mladých právníků.

 

Záměry

Poskytnout studentům práva a mladým právníkům možnost poznávat jiné kultury a právní systémy v duchu kritického dialogu a vědecké spolupráce. Pomáhat studentům práva a mladým právníkům získávat mezinárodní rozhled a profesní schopnosti. Povzbuzovat studenty práva a mladé právníky v jednání pro dobro společnosti.

 

 

ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Článek I.

Název a sídlo

1)      Název spolku je ELSA Olomouc, z.s. (dále jen „ELSA Olomouc“)

2)      Jako ekvivalent spolek užívá anglického názvu The European Law Students' Association Olomouc nebo českého překladu Evropská asociace studentů práva Olomouc.

3)      Sídlem ELSA Olomouc je budova Právnické fakulty Univerzity Palackého, tř. 17 listopadu 8, Olomouc, PSČ 771 00.

 

Článek II.

Účel spolku

1)      ELSA Olomouc je nepolitickou, profesní organizací studentů práva a mladých právníků, jejímž hlavním účelem není dosahování pravidelného zisku.

2)      Cílem ELSA Olomouc je všestranný profesionální a kulturní rozvoj studentů práva a mladých právníků a podpora mezinárodní spolupráce se studenty a mladými právníky sdruženými v jiných organizacích ELSA a s jinými studentskými profesními organizacemi ve světě.

3)      Nedílnou součástí náplně činnosti ELSA Olomouc jsou rovněž cíle uvedené v mezinárodních a národních stanovách ELSA, jakož i rozhodnutích orgánů vyšších organizačních složek ELSA.

 

ČÁST II. ČLENSTVÍ

Čl. III.

Vznik členství

(1) Členem ELSA Olomouc se stává každá fyzická osoba mladší 36 let, která odevzdala vyplněnou přihlášku, zaplatila členský příspěvek na probíhající rok a chce se podílet na naplňování cílů a myšlenek ELSA. Člen ELSA Olomouc musí být zapsán bezodkladně po odevzdání přihlášky do Seznamu členů ELSA Olomouc.

(2) Fyzickou osobou podle odstavce 1 se rozumí:

a) student nebo absolvent řádného denního magisterského studia nebo doktorandského studia na Právnické fakultě Palackého univerzity nebo

b) student nebo absolvent jiné vysoké školy právního směru, který se účastní studijního pobytu na Právnické fakultě Palackého univerzity trvajícího minimálně jeden semestr.

(3) Studenti práva nebo právníci, kteří nesplňují podmínky podle odstavce 2, mohou být přijati za člena ELSA Olomouc jen se souhlasem Výboru ELSA Olomouc.

 

Čl. IV.

Práva a povinnosti členů

(1) Člen ELSA Olomouc má právo účastnit se akcí pořádaných ELSA Olomouc za zvýhodněných podmínek, podílet se na další činnosti ELSA podle vlastního uvážení v rámci pokynů členů výboru ELSA Olomouc.

(2) Hlasovací právo na Valné hromadě náleží členovi, jehož členství v ELSA trvá minimálně dva měsíce. Právo být zvolen do orgánů ELSA Olomouc má člen ELSA Olomouc, kterému náleží hlasovací právo a jehož členství v ELSA trvá k prvnímu dni volebního období minimálně šest měsíců, z toho minimálně dva měsíce u ELSA Olomouc. Výjimky může povolit pro konkrétní případ pouze Valná hromada svým usnesením.

(3) Do volených orgánů nemůže kandidovat člen ELSA Olomouc, který v průběhu volebního období dovrší věku 36 let.

(4) Člen ELSA Olomouc má povinnost vykonávat svědomitě úkoly uložené mu členy Výboru ELSA Olomouc nebo dalšími oprávněnými osobami a platit řádně členské příspěvky. Jejich výši pro aktuální rok určí usnesením Valná Hromada na svém zasedání.

(5) Člen ELSA Olomouc má povinnost zaplatit svůj příspěvek spolu s přihláškou do ELSA Olomouc. V případě, že tak dodatečně neučiní do týdne od odevzdání přihlášky, bude povinen zaplatit dvojnásobek členského poplatku nejpozději do dne konání Valné hromady ELSA Olomouc.

 

Čl. V.

Pozastavení členských práv

(1) Výbor ELSA Olomouc má právo v případech, ve kterých lze člena ELSA Olomouc vyloučit, pozastavit tomuto členovi částečně nebo úplně členská práva, a to rozhodnutím schváleným minimálně dvoutřetinovou většinou všech členů Výboru ELSA Olomouc s platným hlasovacím právem.

(2) Výbor ELSA Olomouc je povinen na nejbližším zasedání Valné hromady navrhnout vyloučení tohoto člena z důvodů, ze kterých mu pozastavil členská práva. Pokud tak neučiní, rozhodnutí pozbývá platnosti.

(3) Výbor může na návrh předsedy Valné hromady nebo Kontrolní a revizní komise pozastavit hlasovací práva člena v případě, že se člen neomluveně nezúčastní zasedání Valné hromady. Pozastavení hlasovacích práv platí pouze pro průběh tohoto zasedání.

(4) Ještě před zasedáním Valné hromady může Výbor ELSA Olomouc své rozhodnutí zrušit nebo změnit. Tuto skutečnost je povinen oznámit a zdůvodnit na nejbližším zasedání Valné hromady. Neučiní-li tak nebo rozhodne-li Valná hromada, že pozastavení členských práv bylo neoprávněné, je rozhodnutí od počátku neplatné a členové Výboru ELSA Olomouc, kteří pro ně hlasovali, odpovídají postiženému členovi za škody takto mu vzniklé společně a nerozdílně. Valná hromada může svým usnesením rozsah odpovědnosti snížit nebo omezit. Může také stanovit míru odpovědnosti jednotlivých členů Výboru ELSA Olomouc.

(5) Pozastavení členských práv se zapisuje poznámkou do Seznamu členů ELSA Olomouc. Členská práva nelze pozastavit stávajícímu členovi Výboru ELSA Olomouc.

 

 

 

Čl. VI.

Zánik členství

(1) Členství zaniká:

a) výslovným písemným vzdáním se členství adresovaným Výboru ELSA Olomouc nebo

b) dovršením věku 36 let nebo smrtí člena nebo

c) vstupem do organizace, která vylučuje členství v ELSA nebo

d) vyloučením z Právnické fakulty Palackého univerzity nebo zanecháním řádného studia nebo

e) vyloučením z ELSA Olomouc z důvodů uvedených v odstavci 2.

 (2) Vyloučit člena ELSA Olomouc může výlučně Valná hromada tajným hlasováním, v případě, že se pro vyloučení vyslovila dvěma třetinami platně odevzdaných hlasů, všech přítomných členů ELSA Olomouc. Hlas vylučovaného člena se nepočítá. Vylučovaný člen musí být o tomto písemně uvědomen alespoň 5 dní před konáním Valné Hromady. Hlasování musí být vylučovaný člen přítomen, popřípadě musí být přítomen jím pověřený zástupce z řad členů ELSA Olomouc. Není-li přítomen a nezvolil-li si zástupce, zastupuje jej prezident nebo tajemník ELSA Olomouc. Vylučovanému členovi popřípadě jeho zástupci musí být poskytnut přiměřený časový prostor k obhajobě, ne však delší, než patnáct minut.  Člena lze vyloučit jedině tehdy, jestliže:

a) neomluveně nezaplatil členské příspěvky ani v přiměřené lhůtě stanovené první upomínkou nebo

b) opakovaně hrubě porušoval Stanovy ELSA Olomouc nebo základní morální zásady nebo

c) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo

d) v době přijetí do ELSA Olomouc nesplňoval předpoklady podle čl. III. nebo

e) jeho konání by mohlo jinak závažně poškodit jméno ELSA Olomouc.

 

Čl. VII.

Čestné členství

 (1) Čestným členem ELSA Olomouc se může stát kterákoli bezúhonná fyzická či právnická osoba, kterou na návrh člena Výboru ELSA Olomouc schválí Výbor ELSA Olomouc. Čestní členové se nezapisují do Seznamu členů ELSA Olomouc a nevztahují se na ně ustanovení Článku 3 až 5.

(2) Čestného členství lze pozbýt usnesením Výboru ELSA Olomouc na návrh člena Výboru ELSA Olomouc. Čestného členství lze rovněž pozbýt uplynutím doby, na kterou bylo vymezeno.

(3) Čestní členové nebo jejich statutární zástupci mají právo účastnit se zasedání Valné hromady a dle zájmu být informováni o činnosti ELSA Olomouc.

 

 

 

 

Čl. VIII.

Seznam členů

(1) Seznam členů ELSA Olomouc (dále jen "Seznam") vede tajemník ELSA Olomouc.

(2) Seznam obsahuje zejména jména, příjmení, adresy a data narození členů ELSA Olomouc podle čl. III.

(3) Seznam je přístupný všem členům Výboru ELSA Olomouc a oprávněným státním orgánům. Členům ELSA Olomouc je Seznam přístupný pouze se souhlasem tajemníka ELSA Olomouc, jiným osobám jen se souhlasem Výboru ELSA Olomouc.

(4) Pro zpřístupnění informací dle odst. 3 tohoto ustanovení se vyžaduje písemná žádost adresovaná a) tajemníkovi ELSA Olomouc, b) výboru ELSA Olomouc.

 

ČÁST III. ORGÁNY A JEJICH PRAVOMOCI

 

Článek IX.

1)      Nejvyšším orgánem ELSA Olomouc je Valná hromada.

2)      Statutárním orgánem ELSA Olomouc je Výbor.

3)      Kontrolním orgánem ELSA Olomouc je Kontrolní a revizní komise.

 

VALNÁ HROMADA

Čl. X.

Všeobecné informace

(1) Členy Valné hromady jsou všichni členové ELSA Olomouc. Hlasovat mají právo jen ti členové ELSA Olomouc, kteří mají platné hlasovací právo podle těchto Stanov; každý z nich má jeden hlas.

(2) Valná hromada se schází na svém řádném zasedání jednou ročně, a v letním výukovém období.

(3) Zasedání svolává Výbor písemným oznámením zveřejněným obvyklým způsobem minimálně 14 dnů před datem zasedání. Písemné oznámení obsahuje zejména datum, hodinu a místo konání Valné hromady a dále základní program jednání.

(4) Ze závažných důvodů může být svoláno i mimořádné zasedání Valné hromady. Oznámení o svolání mimořádného zasedání je povinen zveřejnit Výbor minimálně 5 dnů před datem konání na podnět člena Výboru, Kontrolní a revizní komise nebo minimálně 7 členů ELSA Olomouc.

 

Čl. XI.

Jednání Valné hromady

(1) Jednání Valné hromady řídí její předseda volený na začátku každého zasedání.

(2) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů s platným hlasovacím právem a v rámci tohoto počtu alespoň jedna polovina členů stávajícího Výboru.

(3) Valná hromada vydává usnesení závazná pro všechny členy ELSA Olomouc, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni konání Valní hromady, není-li v nich stanoveno něco jiného.

(4) Nestanoví-li Stanovy jinak, přijímá Valná hromada usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů s platným hlasovacím právem.

(5) Nestanoví-li Stanovy nebo neusnese-li se Valná hromada jinak, je hlasování veřejné.

(6) Z každého zasedání Valné hromady se pořizuje zápis. Za vedení zápisu je odpovědný tajemník ELSA Olomouc.

 

Čl. XII.

Náhradní zasedání

(1) Nedostaví-li se do jedné hodiny od oznámeného času zahájení dostatečný počet členů s platným hlasovacím právem nebo členů Výboru, přeruší prezident, není-li přítomen, tak kterýkoliv člen Výboru, zasedání Valné hromady a svolá do jednoho týdne náhradní zasedání.

(2) Náhradní Valná hromada je usnášeníschopná za jakéhokoli počtu přítomných členů, je-li přítomna alespoň jedna třetina Výboru.

 

Čl. XIII.

Pravomoc Valné hromady

(1) Do výlučné pravomoci Valné hromady náleží zejména:

a) volba členů Výboru a Kontrolní a revizní komise a jejich odvolání z funkce,

b) vyloučení člena z ELSA Olomouc,

c) schvalování Jednacího řádu,

d) schvalování změn Stanov,

e) stanovení výše členských příspěvků,

f) schvalování účetní uzávěrky a roční závěrečné zprávy,

g) rozhodování o zrušení ELSA Olomouc a způsobu vypořádání jejího majetku.

(2) V záležitostech podle odst. 1 písm. d), f) a g) rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů ELSA Olomouc s platným hlasovacím právem.

(3) Valná hromada má právo zrušit rozhodnutí Výboru, pokud záležitost nespadá do jeho výlučné pravomoci.

(4) V záležitostech náležejících do výlučné pravomoci jiných orgánů může Valná hromada vydat nezávazná doporučení.

 

VÝBOR

Článek XIV.

(1)Výbor má zpravidla 7 členů.

(2) Členové výboru jsou:

a) Prezident (President),

b) Tajemník (Secretary General),

c) Pokladník (Treasurer)

d) Viceprezident pro marketing (Vice President Marketing),

e) Viceprezident pro semináře a konference (Vice President Seminars & Conferences),

f) Viceprezident pro akademické aktivity (Vice President Academic Activities),

g) Viceprezident pro STEP (Vice President Student Trainee Exchange Programme)

(3) Za spolek jednají vždy prezident společně s dalším členem Výboru dle předchozí domluvy.

(4) Členové výboru jsou voleni jednotlivě tajným hlasováním na zasedání Valné hromady. Volební období Výboru trvá jeden rok počínaje 1. srpnem a konče 31. červencem následujícího roku. Usnesením Valné hromady může být volební období prodlouženo nebo zkráceno maximálně o půl roku vždy jednorázově a vždy pro celý Výbor.

(5) Zvolený Výbor musí mít nejméně tři členy.

(6) V průběhu volebního období Výboru lze konat doplňkové volby na neobsazené funkce Výboru. Volební období takto zvolených členů Výboru končí posledním dnem volebního období celého Výboru.

(7) Členové Výboru jsou odpovědni z výkonu svých funkcí Valné hromadě. Nebyl-li některý z členů Výboru podle odst. 2 zvolen, odpovídá za výkon této funkce celý Výbor.

(8) V případě potřeby může Výbor pro určitou oblast náležející do jeho působnosti jmenovat direktora dle čl. 25.

(9) Výbor vydává rozhodnutí závazná pro všechny členy ELSA Olomouc. Rozhodnutí schvaluje nadpoloviční většinou všech svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.

(10) Na požádání je povinen o svých rozhodnutích informovat členy ELSA Olomouc.

(11) Výbor je povinen se scházet minimálně jednou za měsíc (září - prosinec, únor – květen) a ze svého zasedání pořizovat zápis.

 

Čl. XV.

Pravomoc výboru

(1) Do výlučné pravomoci Výboru náleží:

a) zastupování ELSA Olomouc navenek a uzavírání smluv se třetími osobami,

b) schvalování rozpočtu ELSA Olomouc a rozpočtu jednotlivých akcí,

c) vypracování závěrečné roční zprávy,

d) pozastavení členských práv členů ELSA Olomouc,

e) přijetí čestného člena ELSA Olomouc a zrušení čestného členství.

(2) K záležitostem náležejícím do výlučné pravomoci jiných orgánů může Výbor vydávat nezávazná doporučení.

(3) Jednotliví členové Výboru jednají jménem Výboru v mezích svých oprávnění daných jim Stanovami, usnesením Valné hromady nebo rozhodnutím Výboru. Při zastupování Výboru jsou povinni dodržovat jeho rozhodnutí.

 

 

Čl. XVI.

Prezident

(1) Prezident předsedá jednání Výboru, řídí jeho činnost a reprezentuje ELSA Olomouc navenek.

(2) Vyžadují-li to okolnosti, rozhoduje samostatně ve věcech náležejících do pravomoci Výboru, kromě záležitostí uvedených v čl. XV. odst. 1 písm. b) a d).

(3) Prezident má právo jednat jménem Výboru ve věcech, které nespadají do výlučné pravomoci jiných členů Výboru.

(4) V případě, že prezident nemůže vykonávat delší dobu řádně svou funkci, přechází na tuto dobu jeho pravomoc na tajemníka.

 

Čl. XVII.

Tajemník

Tajemník zejména:

a) koordinuje činnost členů ELSA Olomouc,

b) zajišťuje styk členů ELSA Olomouc s Výborem,

c) v nepřítomnosti prezidenta, nebo není-li funkce prezidenta obsazena, přebírá jeho pravomoci,

d) vede administrativu ELSA Olomouc, odpovídá za vedení zápisu ze zasedání Valné hromady a jednání Výboru a spravuje Seznam členů ELSA Olomouc a Archiv usnesení a rozhodnutí ELSA Olomouc

e) vybírá členské poplatky, které pak předá k zaúčtování pokladníkovi

f) dává členům ELSA Olomouc upomínky o zaplacení členského poplatku, v případě, že tak člen nezaplatil týden po odevzdání přihlášky

 

Čl. XVIII.

Pokladník

(1) Pokladník je výlučně oprávněn hospodařit s finančními prostředky a vést účetnictví ELSA Olomouc.

(2) Pokladník dále zejména:

a) eviduje seznam zaplacených členských poplatků

b) vypracovává rozpočet ELSA Olomouc a rozpočty jednotlivých akcí,

c) vypracovává účetní uzávěrku ELSA Olomouc a předkládá ji Valné hromadě,

d) shromažďuje podklady vyžádané Kontrolní a revizní komisí.

(3) Je povinen na žádost výboru po 10 dnů předložit stav finanční situace a hospodaření ELSA Olomouc.

 

Čl. XIX.

Viceprezident pro marketing

(1) Viceprezident pro marketing zajišťuje zejména propagaci ELSA Olomouc a jí pořádaných akcí a ve spolupráci s prezidentem a pokladníkem také sponzoring a granty pro činnost ELSA Olomouc. V rámci této činnosti je zejména oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat.

(2) Viceprezident pro marketing má na starost řádné a pečlivé zajištění JFK (Job fair kontakt)

 

Čl. XX.

Viceprezident pro semináře a konference

(1) Viceprezident pro semináře a konference zejména organizuje semináře, konference a podobné aktivity pořádané ELSA Olomouc a zajišťuje účast členů ELSA Olomouc na obdobných akcích pořádaných jinými organizacemi ELSA nebo spolupracujícími studentskými profesními sdruženími. V rámci této činnosti je oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat.

 

 

Čl. XXI.

Viceprezident pro akademické aktivity

(1) Viceprezident pro akademické aktivity organizuje zejména jednotlivé přednášky odborníků, odborné soutěže a publikační činnost členů ELSA Olomouc a zajišťuje účast členů ELSA Olomouc na obdobných aktivitách pořádaných jinými organizacemi ELSA nebo spolupracujícími studentskými profesními sdruženími. V rámci této činnosti je oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat.

 

Čl. XXII.

Viceprezident pro Program výměny studentských stáží (STEP)

(1) Viceprezident pro STEP zejména zajišťuje program STEP (Student Trainee Exchange Programme), a to navazováním kontaktů s potencionálními zaměstnavateli a zájemci z řad studentů, prezentaci volných míst studentům a nabídkou pracovních míst jiným organizacím ELSA a zabezpečením zázemí studentům, kteří získali nabídnuté pracovní místo, po dobu výkonu práce. V rámci této činnosti je oprávněn vést jednání jménem Výboru se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat.

 

Director

Čl. XXIII.

Zvláštní funkce Direktora

(1) Direktor je člen ELSA Olomouc, jmenován a odvoláván Výborem pro určité činnosti nebo okruh činností náležejících do pravomoci Výboru nebo některého člena Výboru. Ze své funkce je odpovědný Výboru. Není členem Výboru.

(2) Po předchozím souhlasu výboru má právo účastnit se jednání Výboru s hlasem poradním.

(3) Je oprávněn jednat jménem Výboru v rámci vymezené činnosti, a to ve spolupráci s příslušnými členy Výboru. Uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat má právo pouze na základě písemné plné moci udělené mu Výborem a podepsané prezidentem, není-li tak tajemníkem, není-li pak kterýmkoli členem Výboru.

(4) Funkční období direktora končí funkčním obdobím Výboru, který jej zvolil, odvoláním, popřípadě splněním úkolu, pro který byl jmenován.

 

Článek XXIV.

KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

(1) Komisi tvoří tři revizoři volení jednotlivě tajným hlasováním na řádném zasedání Valné hromady na jeden rok, počínaje 1. srpnem a konče 31. červencem následujícího roku. Volba nemusí proběhnout na stejném zasedání Valné hromady.

(2) Funkce revizora je neslučitelná s výkonem jiné funkce.

(3) Komise má výlučnou pravomoc kontrolovat hospodaření ELSA Olomouc a podávat o kontrole revizní zprávu na zasedání Valné hromady ELSA Olomouc.

(4) Komise má zejména právo:

a) vyžádat si od pokladníka a jiných členů Výboru podklady o hospodaření ELSA Olomouc,

b) vrátit neúplné nebo jinak vadné doklady k opravě či doplnění a stanovit pro toto lhůtu,

c) účastnit se s hlasem poradním jednání Výboru,

d) v případě nutnosti dát podnět ke svolání mimořádného zasedání Valné hromady

e) vyžádat si od výboru zprávu o činnosti, připravovaných a proběhlých akcích, zprávu o jejich evaluaci a propagaci

f) vyžádat si od člena výboru vysvětlení o jeho činnosti

g) udělit kárné opatření členovi výboru, při řádném neplnění jeho povinností

h) vyžádat si zápis z jednání výboru dle čl. XIV. odst. 11

(5) Komise je dále oprávněna kontrolovat dodržování Stanov a usnesení Valné hromady, jakož i soulad těchto usnesení se Stanovami a právními předpisy; kontroluje také soulad Stanov a usnesení či rozhodnutí s mezinárodními či národními pravidly vydávanými orgány vyšších organizačních složek ELSA. Zjištěné závady oznamuje neprodleně Výboru nebo Valné hromadě a vydává nezávazná doporučení k jejich odstranění. Z vážných důvodů může dát podnět ke svolání mimořádného zasedání Valné hromady.

(6) V případě nejasností nebo sporu podává autoritativní výklad Stanov nebo Jednacího řádu.

 

ČÁST IV. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ, ZRUŠENÍ SPOLKU

Článek XXV.

(1) Sdružení není založeno za účelem dosažení zisku.

(2) Za hospodaření ELSA Olomouc odpovídá Výbor ELSA Olomouc, způsobil-li škodu některý člen výboru z důvodu porušení jeho povinností, vyplývajících ze stanov, odpovídá za polovinu způsobené škody.

(3) Valná hromada může na návrh Kontrolní a revizní komise stanovit rozsah odpovědnosti jednotlivých členů Výboru, popřípadě některého člena Výboru zprostit odpovědnosti nebo povolat k odpovědnosti kteréhokoli člena ELSA Olomouc. Není-li ustavena Kontrolní a revizní komise, má právo podávat návrhy podle tohoto odstavce jedna desetina minimálně však pět členů Valné hromady s platným hlasovacím právem, kteří nejsou zároveň členy Výboru. Okruh osob vyloučených z podání návrhu má právo rozšířit Valná hromada svým usnesením.

 

Článek XXVI.

(1) Hospodářským rokem ELSA Olomouc je období od 1. 8. do 31. 7.

(2) ELSA Olomouc vede evidenci hospodaření podle platných právních předpisů. Za vedení evidence odpovídá pokladník.

(3) Pokladník předkládá na zasedání Valné hromady ke schválení roční účetní uzávěrku. K této uzávěrce přikládá Kontrolní a revizní komise revizní zprávu.

(4) Finanční prostředky ELSA Olomouc jsou vedeny na běžném účtu u tuzemského peněžního ústavu a v pokladně. Valná hromada může určit svým usnesením i jiný způsob uložení těchto prostředků, jakož i způsob výběru těchto prostředků.

(5) Podpisové právo k účtům ELSA Olomouc náleží pokladníkovi a prezidentovi.  Usnesením Valné hromady může být toto právo dáno i dalším členům ELSA Olomouc.

 

Článek XXVII.

Příjmy a výdaje

(1) Příjmy ELSA Olomouc tvoří zejména:

a) členské příspěvky,

b) dary a granty,

c) účastnické poplatky z akcí pořádaných ELSA Olomouc.

(2) Výdaje ELSA Olomouc tvoří zejména:

a) administrativní náklady,

b) náklady na akce pořádané ELSA Olomouc,

c) příspěvky členům ELSA Olomouc na účast na akcích pořádaných ELSA,

d) členské příspěvky a další poplatky určené orgány vyšších organizačních složek ELSA.

 

Článek XXVIII.

Likvidace

(1) V případě zrušení ELSA Olomouc bez právního nástupce rozhoduje o vypořádání majetku Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů s platným hlasovacím právem.

(2) Nedojde-li k vypořádání majetku, připadá každému členovi rovný podíl násobený počtem členských let.

(3) Ustanovení o odpovědnosti za hospodaření ELSA Olomouc nejsou tímto dotčena.

 

ČÁST V. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek XXIX.

Jednací řád

(1) Podrobnosti týkající se jednotlivých ustanovení Stanov upraví Jednací řád ELSA Olomouc přijatý dvoutřetinovou většinou přítomných členů Valné hromady s platným hlasovacím právem.

(2) V případě rozporu ustanovení Stanov ELSA Olomouc a Jednacím řádem se použijí Stanovy.

 

Článek XXX.

Archiv usnesení a rozhodnutí

(1) Archiv usnesení a rozhodnutí (dále jen "Archiv") obsahuje zejména:

a) usnesení Valné hromady

b) rozhodnutí Výboru

c) doporučení Valné hromady, Výboru nebo Kontrolní a revizní komise,

d) zápisy ze zasedání Valné hromady a jednání Výboru.

(2) Archiv vede tajemník.

(3) Do Archivu má právo nahlížet na základě písemné žádosti kterýkoli člen ELSA Olomouc, oprávněné státní orgány, jakož i orgány vyšších organizačních složek ELSA.

 

Článek XXXI.

(1) Stanovy se stávají platnými dnem schválení na valné hromadě ELSA Olomouc jako organizační řád ELSA Olomouc.

(2) ELSA Olomouc je povinna zajistit, aby její vnitřní předpisy byly v souladu s předpisy ELSA Česká republika. Předpisy ELSA Česká republika se rozumí Stanovy, Jednací řád, usnesení Sněmu a na ně navazující rozhodnutí Výboru a Sbírka rozhodnutí.

(2) Odporuje-li ustanovení Stanov národním předpisům ELSA, je Výbor povinen na nejbližším zasedání Sněmu podat návrh na změnu Stanov tak, aby byly uvedeny v soulad s těmito mezinárodními předpisy.

(3) Tyto Stanovy nabývají účinnosti 1. 8. 2015

 

Článek XXXII.

Přílohy

(1) Součástí těchto stanov je zápis z Valné hromady ELSA Olomouc.

(2) V zápise z valné hromady (viz odstavec 1 tohoto ustanovení) jsou uvedeni noví členové výboru, kteří se zavazují podat návrh na změnu stanov do příslušného veřejného rejstříku a to nejpozději do 31. 9. příslušného roku přijetí těchto stanov.

 

Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu znění stanov z roku 2013.

 

V Olomouci dne 22. 4. 2015

 

 

President ELSA Olomouc 2015/16

Daniel Pospíšil

 

…………………………………..

 

Zapisovatel Valné Hromady konané dne 24. 9. 2015

Tereza Hanusová

 

…………………………………..

 

Další stránky z této kategorie