ELSA Česká republika » Archiv » Research Group Competitions » RGC 2011/2012 - Mališ Nevrkla Legal

RGC 2011/2012 - Mališ Nevrkla Legal

ELSA Česká republika ve spolupráci s advokátní kanceláří Mališ Nevrkla Legal vyhlašuje

4. ročník soutěže Research Group Competition.

 

„Odškodnění újmy na zdraví v českém právu – příliš rigidní nebo právní jistotu přinášející?“

 

Soutěže se celkem zúčastnilo 10 soutěžících.

Výherci se stali:

1. místo Pavel Doubek - PF MUNI v Brně

2. místo Richard Boka - PF UP v Olomouci

3. místo Tomáš Naiser - PF UP v Olomouci

 

Soutěž volně navazuje na Legal Workshop ze 4. listopadu 2011.

Cílem soutěže je analýza vhodnosti současné úpravy odškodnění újmy na zdraví („klasické“ škody na zdraví, jakož i s ní související nemateriální újmy), a to jak ve vztahu k poškozenému, tak i k případným pozůstalým.

Podrobnosti zadání

Bolest poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění se stále odškodňují podle „bodové vyhlášky“, která i přes postupné navyšování hodnoty bodu podle mnohých neodráží hodnotu a význam lidského zdraví; úprava této materie prostřednictvím podzákonné normy vyvolává též pochybnosti ústavněprávní. Odškodnění pozůstalých je sice stanoveno přímo občanským zákoníkem, nicméně i zde se objevují pochybnosti ohledně vhodnosti nastavení výše tohoto odškodnění. Navíc vznikají i otázky vztahu tohoto odškodnění k náhradě nemajetkové újmy v penězích. Do hry vstupují také zájmy dalších subjektů, např. pojišťoven – současná úprava jim umožňuje lépe plánovat rizika a stanovovat výši pojistného. A jsou změny obsažené v navrhované úpravě nového občanského zákoníku krokem správným směrem?

 

Doplňující informace

Právní úprava odškodnění újmy na zdraví je v praxi často používanou součástí právního řádu. Přesto – anebo právě proto – je tato právní úprava mnohými kritizována. Zároveň jde o právní úpravu značně dynamickou, zejména v rovině judikatorní, kdy sílí tlaky na zvyšování částek odškodnění. Za situace, kdy navrhované znění nového občanského zákoníku může přinést další (opět některými kritizované) změny, dostávají jednotlivé týmy svojí účastí v této soutěži možnost vyjádřit svůj nezávislý názor na tuto problematiku a případně přispět ke zkvalitnění stávající či budoucí právní úpravy.

 

Ceny:

1. místo -finanční odměna ve výši 12.000,- Kč + publikace v odborném periodiku

2. místo - finanční odměna ve výši 8.000,- Kč

3. místo - finanční odměna ve výši 4.000,- Kč

 

Práce v českém jazyce zasílejte prosím do 29. února 2012 na legalresearch@elsa.cz

 

Formální náležitosti práce

Práce bude

· vyhotovena v českém jazyce

· respektovat základní postupy a etiku vědecké práce

· předložena v úhledné úpravě v elektronické podobě

· mít rozsah cca 12 normostran, tj. 21 600 znaků včetně mezer

 

Lenka Novotná

lenka.novotna@elsa.cz

VP AA 2011/2012