ELSA Česká republika » Archiv » Research Group Competitions » RGC 2009/2010 - Mališ Nevrkla Legal

RGC 2009/2010 - Mališ Nevrkla Legal

ELSA Česká republika ve spolupráci s advokátní kanceláří Mališ Nevrkla Legal vyhlašují

2. ročník soutěže Research Group Competition na téma:

 

„Google Book Search - právní hrozba nebo výzva?“

 

Cílem soutěže je vypracovat hlubší analýzu této aktuální problematiky autorského práva a poskytnout návrhy na případnou legislativní změnu v rámci českého či evropského autorského práva.

Výherci 2.ročníku:

1. místo: Jan Ondruš (UK)

2. místo: Lucie Daňková a Jana Drbolová (MUNI)

3.místo: Robin Hisem a Karel Vlček (UPOL)

 

Podrobnosti zadání

Google Book Search je služba umožňující fulltextové internetové vyhledávání v knihách, a to v zásadě stejným způsobem, jakým Google vyhledává na klasických internetových stránkách. Z technického hlediska lze pak umožnit prohlížení celého obsahu takto vyhledaných knih na monitoru počítače či stažení jejich kopií v PDF či jiném formátu a následné vytištění.

Počet společností Google v současné době naskenovaných knih lze odhadnout na cca 10 miliónů titulů, přičemž pouze u menšiny z těchto knih již vypršela doba autorskoprávní ochrany. Služba Google Book Search proto logicky u mnohých autorů a nakladatelů vyvolává značné obavy z potencionálního (či dokonce již přítomného) porušování jejich autorských a souvisejících práv. Na druhé straně nelze ignorovat stále rychlejší technický pokrok a možnosti, které zpřístupnění a sdílení knižního dědictví i aktuálních publikací může přinést nejenom pro čtenáře, ale i pro autory, nakladatele a lidskou společnost jako takovou.

Autorskoprávní ochrana je pak dále komplikována tím, že s ohledem na množství existujících knih je jednání s jedním každým držitelem práva téměř nerealizovatelné, a to nejen z důvodu, že u mnohých knih jsou držitelé či dědicové autorských práv neznámí či nedohledatelní (jde o problematiku tzv. „orphan works“).

Soutěžní týmy by měly na základě zmapování autorskoprávních aspektů služby Google Book Search a rozdílů mezi jednotlivými zpřístupňovanými díly zhodnotit, zda či v jakém rozsahu stávající úprava českého, resp. evropského autorského práva umožňuje provozování služby Google Book Search a vybalancování výše naznačených zájmů. V dalším kroku by soutěžní týmy měly navrhnout změnu české či evropské právní úpravy pro případ, že by o to byly v rámci většího zohlednění „digitálního věku“ požádány.

 

Doplňující informace

Problematika Google Book Search byla v nedávné době hojně diskutována v našich i celosvětových médiích, žádná rozsáhlejší odborná diskuse na toto téma však v rámci ČR doposud neproběhla. Právě proto, že na dané téma zatím nebylo publikováno mnoho odborných názorů a komentářů, dostávají jednotlivé týmy svojí účastí v této soutěži možnost vyjádřit svůj skutečně nezávislý názor a případně přispět ke zkvalitnění stávající právní úpravy.

 

Ceny pro vítěze:

1. MÍSTO - finanční odměna ve výši 15.000 Kč + publikace v odborném právnickém časopise,

2. MÍSTO - finanční odměna ve výši 9.000 Kč

 

Soutěžící musí být studentem magisterského studia na některé z právnických fakult v České republice ke dni 22. 11. 2009. Zájemci se mohou účastnit jako jednotlivci nebo v rámci dvou či tříčlenných týmů. Práce musí být doručena na e-mail: legalresearch@elsa.cz nejpozději 22. 11. 2009 10. ledna 2010. S jakýmikoliv dotazy a pro informace se obracejte na Jiřího Mačáta, email macat@elsa.cz.

 

Formální náležitosti práce:

- práce bude vyhotovena v českém jazyce

- práce bude respektovat základní postupy a etiku vědecké práce

- práce bude předložena v úhledné úpravě v tištěné i elektronické podobě

- práce bude v rozsahu cca 12 normostran, tj. 21.600 znaků včetně mezer, písmem Times New Roman

- zkrácená podoba pro publikaci, vystihující hlavní myšlenku, ve stejné podobě a rozsahu max. 10.000 znaků.

 

Svou práci můžete konzultovat s odborníky z praxe. Zajistili jsme pro vás možnost emailových konzultací u těchto akademiků a odborníků v oblasti práva duševního vlastnictví:

Mgr. Lucia Madleňáková, email: rentkova@upol.cz

JUDr. Martin Janák, email: mj@itpravo.cz

prof. JUDr. Ivo Telec, Csc., email: telec@law.muni.cz

prof. JUDr. Vladimír Týč, Csc., email: tyc@law.muni.cz

Nebo kdokoli z Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Jiří Mačát

macat@elsa.cz

VP AA 2009/2010