ELSA Česká republika » Archiv » Legal Workshops » LW 2011/2012 - Mališ Nevrkla Legal

LW 2011/2012 - Mališ Nevrkla Legal

ELSA Česká republika ve spolupráci s advokátní kanceláří Mališ, Nevrkla Legal uspořádala dne 4. 11. 2011 ELSA Legal Workshop s tématem "Odškodnění újmy na zdraví v českém právu - příliš rigidní nebo právní jistotu přinášející?". Tento praktický seminář proběhl na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Cílem workshopu byla analýza vhodnosti současné úpravy odškodnění újmy na zdraví („klasické“ škody na zdraví, jakož i s ní související nemateriální újmy), a to jak ve vztahu k poškozenému, tak i k případným pozůstalým.

Bolest poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění se stále odškodňují podle „bodové vyhlášky“, která i přes postupné navyšování hodnoty bodu podle mnohých neodráží hodnotu a význam lidského zdraví; úprava této materie prostřednictvím podzákonné normy vyvolává též pochybnosti ústavněprávní. Odškodnění pozůstalých je sice stanoveno přímo občanským zákoníkem, nicméně i zde se objevují pochybnosti ohledně vhodnosti nastavení výše tohoto odškodnění. Navíc vznikají i otázky vztahu tohoto odškodnění k náhradě nemajetkové újmy v penězích. Do hry vstupují i zájmy dalších subjektů, např. pojišťoven - současná úprava jim umožňuje lépe plánovat rizika a stanovovat výši pojistného. A jsou změny obsažené v navrhované úpravě nového občanského zákoníku krokem správným směrem?

Takto zněl úvod a zadání práce účastníkům semináře. Po krátké úvodní prezentaci dr. Mališe pracovali účastníci na svých úkolech v menších skupinkách a v závěru dne si své výsledky vzájemně prezentovali. Kromě prohloubení znalostí dané problematiky se tak studenti zdokonalovali i ve svých prezentačních dovednostech.