ELSA Česká republika » Archiv » Konference » Pochybení práva v komunistických procesech 2012

Pochybení práva v komunistických procesech 2012

Společný národní projekt spočíval v uspořádání dílčích akcí na konkrétní témata z oblasti komunistického práva. Jako první proběhla přednáška v Olomouci na téma Komunistické rodinné právo pod vedením děkanky olomoucké Právnické fakulty UP, prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc. V Brně následovala přednáška na téma „Církevní procesy: nástroj pro ovládnutí a zastrašení protivníka“, na které vystoupil historik a politolog působící na Fakultě sociálních studií MU v Brně, doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. Poslední v pořadí proběhla na Právnické fakultě UK v Praze dílčí akce na téma Osobnosti komunistických soudců v Praze, kam přijali pozvání novinář Ing. Bc. Luděk Navara a bývalý člen VONSu JUDr. Milan Hulík. V Plzni se bohužel vlivem událostí a aktuální složitější situace dílčí akce neuskutečnila.

Stejnojmenná národní konference, která se pod taktovkou ELSA Brno uskutečnila ve dnech 3. – 4. 5. 2012 na Právnické fakultě MU v Brně, měla pak z pohledu společného projektu úlohu zastřešující a zakončující. Záštitu poskytli a spolupráci nabídli mimo jiné Ústav pro studium totalitních režimu ČR, Konfederace politických vězňů ČR, Ústav pamäti národa SK, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., veřejný ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského nebo ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil.

Konference zaujala 77 účastníků, z nichž drtivá většina byla z domácí brněnské právnické fakulty. Tento fakt nekorespondoval původní myšlence zaujmout studenty všech právnických fakult v České republice vzhledem ke společnému národnímu projektu, který konferenci předcházel.

Konference byla dvoudenní. Oficiální program konference začal historickým úvodem ze strany Mgr. Branislava Kinčoka, vyslance slovenského Ústavu pamäti národa, který svůj příspěvek nazval „Mechanizmus výroby politických procesov v Československu v letech 1948 – 1989. Následoval příspěvek „Trestní právo v období totality“ v podání JUDr. Jana Laty, Ph.D. z Městského státního zastupitelství v Brně. Jako poslední v tomto bloku vystoupil doktorand Katedry dějin státu a práva PrF MU, Mgr. et Mgr. Michal Škerle, který účastníkům přiblížil proces s Rudolfem Slánským.

Poobědového bloku se společně ujaly tři dámy českého světa justice –soudkyně Ústavního soudu ČR JUDr. Ivana Janů a JUDr. Dagmar Lastovecká a s nimi předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Iva Brožová. Blok byl nazvaný obecně „Totalitní právo a justice“. Doktorka Janů přispěla svými zkušenosti z členství v mezinárodním trestním tribunálu, který se zabýval zločiny totalitních režimů, tedy z pohledu reparace a postihu viníků těchto strašlivých skutků. Doktorka Brožová pak akcentovala účel a důvod toho, proč je nutné se k tomuto tématu neustále vracet. Její pohled se právě zaměřil především na naši případnou rozlišovací schopnost v situacích budoucích. V podobném duchu se nesl i příspěvek doktorky Lastovecké, která také zmínila, že všechny tři dámy jsou stejné generace a pochází z rodin pro tehdejší režim stejně nepohodlných.

Po občerstvovací přestávce následoval poslední bod čtvrtečního programu – téměř tříhodinový maraton s dokumentem „Proces H.“, jehož části přijel promítnout   a okomentovat sám režisér Mgr. Martin Vadas. První den konference byl zakončen rautem v restauraci ve středu města.

Páteční program zahájily autentické výpovědi politických vězňů, členů KPV ČR, paní Miladou Hruškovou a panem Milanem Neradem. Po přestávce následoval blok příspěvků s tématy „Totalitní advokacie“ od soudce Ústavního soudu ČR, JUDr. PhDr. Stanislava Balíka, poté „Totalitní prokuratura“ v podání JUDr. Lumíra Crhy    z Nejvyššího státního zastupitelství, dále „Dění na PrF MU v letech 1948 – 1950“ od vedoucího Katedry dějin státu a práva PrF MU, prof. JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc. Tento blok příspěvků uzavřel opět doktor Crha, který si připravil statistiku perzekuovaných obětí komunistického režimu, které byly následně rehabilitovány.

Po obědě následoval vykonstruovaný komunistický proces „na vlastní kůži“, který si formou představení připravila skupina ochotnických, převážně gymnaziálních studentů pod vedením studenta PrF MU. Proces byl představen jako smyšlený, ale podobnost s „Procesem H.“ byla nápadná. Proces trval asi hodinu, zahrnoval přednesení obžaloby, výslechy obžalovaných, závěrečné řeči a vynesení rozsudků, povětšinou s trestem smrti, přesně tak, jak to v 50. letech nebylo neběžné.

Konferenci zakončil snímek, který představil osud totalitního prokurátora JUDr. PhDr. Karla Vaše a především rozhovory s ním z doby nedávné. Tento člověk se dnes ohlédne za svým prožitým životem a bez rozmyslu řekne, že „nikdy žádné lumpárny neprovedl“. Dokument ještě nebyl oficiálně hotový a neměl název, jeho části představil jeho scénárista a producent, Mgr. Pavel Paleček, Ph.D.

Motivací k výběru právě tématu komunistické minulosti pro tento společný projekt bylo připomínat si toto období je nutné zejména proto, abychom v sobě dokázali vyvinout schopnost rozpoznat podobné nebezpečí, kdyby mělo přijít znovu. Na druhou stranu však ústy pana doktora Crhy, že „Zlo má pokaždé jiné šaty“ a v té souvislosti rovněž fakt, že „Jsme vždy připraveni na válku minulou.“

Lenka Pekařová

VP S&C ELSA Brno 2011/2012