ELSA Brno » O ELSA » Stanovy ELSA Brno z.s.

Stanovy ELSA Brno z.s.

Stanovy a jednací řád ELSA Brno jsou platné k 3.4.2015.

Stanovy ke stažení ZDE.

Jednací řád ke stažení ZDE.

 

 

 

Stanovy ELSA Brno, z.s.

 

PREAMBULE

 

STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY A

SYMPATIZUJÍCÍ MLADÍ PRÁVNÍCI SE V ZÁJMU ROZVOJE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A

PŘISPĚNÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODLI PŘIPOJIT K FILOZOFICKÝM

ZÁSADÁM EVROPSKÉ ASOCIACE STUDENTŮ PRÁVA - ELSA A ZALOŽIT NA

JEJÍCH ZÁKLADECH MÍSTNÍ SKUPINU TÉTO ORGANIZACE.

 

 

Filosofické prohlášení ELSA

 

Vize

Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost.

 

Účel

Přispívat k právnímu vzdělávání, zlepšovat vzájemné porozumění a prohlubovat společenskou odpovědnost studentů práva a mladých právníků.

 

Záměry

Poskytnout studentům práva a mladým právníkům možnost poznávat jiné kultury a právní systémy v duchu kritického dialogu a vědecké spolupráce. Pomáhat studentům práva a mladým právníkům získávat mezinárodní rozhled a profesní schopnosti. Povzbuzovat studenty práva a mladé právníky v jednání pro dobro společnosti.

 

 

ČÁST I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Článek I

Název a sídlo

 

(1)   Název spolku je ELSA Brno, z.s. (dále v textu jen „ELSA Brno“).

(2)  Jako ekvivalent bude spolek užívat anglického názvu The European Law Students' Association Brno nebo českého překladu Evropská asociace studentů práva Brno.

(3)  Logo ELSA Brno je přílohou těchto stanov.

(4)  Sídlem ELSA Brno je budova Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, PSČ 602 00.

 

Článek II

Cíle spolku

 

(1)   ELSA Brno je nepolitickou, profesní organizací studentů práva a mladých právníků, jejímž hlavním účelem není dosahování pravidelného zisku.

(2)  ELSA Brno je právnickou osobou.

(3)  Cílem ELSA Brno je všestranný profesionální a kulturní rozvoj studentů práva a mladých právníků a podpora mezinárodní spolupráce se studenty a mladými právníky sdruženými v jiných organizacích ELSA a s jinými studentskými profesními organizacemi ve světě.

(4)  Nedílnou součástí náplně činnosti ELSA Brno jsou rovněž cíle uvedené v mezinárodních a národních stanovách ELSA, jakož i rozhodnutí orgánů vyšších organizačních složek ELSA.

 

ČÁST II.

ČLENSTVÍ

 

Článek III

Vznik členství

 

(1)   Aktivním členem ELSA Brno (dále je „členem“) se stává každá fyzická osoba, která odevzdala vyplněnou přihlášku, zaplatila členský poplatek na probíhající rok a chce se podílet na naplňování cílů a myšlenek ELSA. Člen ELSA Brno musí být zapsán bezodkladně po odevzdání přihlášky do Seznamu členů ELSA Brno.

(2)  Fyzickou osobou podle odstavce 1 se rozumí:

a)     student nebo absolvent řádného denního magisterského studia nebo doktorského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity nebo

b)     stálý pedagogický nebo vědecký pracovník Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který absolvoval vysokoškolské vzdělání právnického směru nebo

c)      student nebo absolvent jiné vysoké školy právního směru, který se účastní studijního pobytu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity trvajícího minimálně jeden semestr

d)     účastník nebo absolvent programu celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

(3)  Fyzické osoby, které nesplňují podmínky podle odstavce 2, mohou být přijaty za člena ELSA Brno, pokud k tomu dá Výbor ELSA Brno souhlas po předchozí konzultaci s Kontrolní a revizní komisí.

 

Článek IV

Práva a povinnosti členů

 

(1)   Člen ELSA Brno má právo účastnit se akcí pořádaných ELSA za zvýhodněných podmínek a podílet se na další činnosti ELSA podle vlastního uvážení v rámci pokynů členů Výboru ELSA Brno.

(2)  Hlasovací právo na Valné hromadě náleží členovi ELSA Brno, jehož členství v ELSA Brno trvá minimálně dva měsíce. Právo být zvolen do orgánů ELSA Brno má člen ELSA Brno, kterému náleží hlasovací právo a jehož členství v ELSA trvá k prvnímu dni volebního období minimálně šest měsíců, z toho minimálně dva měsíce v ELSA Brno. Výjimky může povolit pro konkrétní případ pouze Valná hromada svým usnesením.

(3)  Člen ELSA Brno je oprávněn nechat se zastoupit na Valné hromadě ELSA Brno jiným členem nebo pasivním členem ELSA Brno na základě smluvního zastoupení. Člen nebo jiný pasivní člen ELSA Brno je oprávněn takto zastupovat na valné hromadě ELSA Brno pouze jednoho jiného člověka.

(4)  Člen ELSA Brno má povinnost platit řádně členské poplatky a vykonávat svědomitě úkoly uložené mu členy Výboru ELSA Brno nebo dalšími oprávněnými osobami.

 

Článek V

Pozastavení členských práv

 

(1)   Výbor ELSA Brno má právo v případech, ve kterých lze člena ELSA Brno vyloučit, pozastavit tomuto členovi ELSA Brno částečně nebo úplně členská práva, a to rozhodnutím schváleným minimálně dvoutřetinovou většinou všech členů Výboru ELSA Brno s platným hlasovacím právem.

(2)  Výbor ELSA Brno je povinen na nejbližším zasedání Valné hromady navrhnout vyloučení tohoto člena ELSA Brno z důvodů, pro které mu pozastavil členská práva. Pokud tak neučiní, rozhodnutí pozbývá platnosti.

(3)  Výbor může na návrh předsedy Valné hromady nebo Kontrolní a revizní komise pozastavit hlasovací práva člena ELSA Brno v případě, že se člen ELSA Brno neomluveně nezúčastní zasedání Valné hromady. Pozastavení hlasovacích práv platí pouze pro průběh tohoto zasedání.

(4)  Ještě před zasedáním Valné hromady může Výbor ELSA Brno své rozhodnutí zrušit nebo změnit. Tuto skutečnost je povinen oznámit a zdůvodnit na nejbližším zasedání Valné hromady. Neučiní-li tak nebo rozhodne-li Valná hromada, že pozastavení členských práv bylo neoprávněné, je rozhodnutí od počátku neplatné a členové Výboru ELSA Brno, kteří pro ně hlasovali, odpovídají postiženému členovi ELSA Brno za škody takto mu vzniklé společně a nerozdílně. Valná hromada může svým usnesením rozsah odpovědnosti snížit nebo omezit. Může také stanovit míru odpovědnosti jednotlivých členů Výboru ELSA Brno.

(5)  Pozastavení členských práv se zapisuje poznámkou do Seznamu členů ELSA Brno. Členská práva nelze pozastavit stávajícímu členovi Výboru ELSA Brno.

 

 

 

Článek VI
Zánik členství

(1)   Členství zaniká:

a)     výslovným písemným vzdáním se členství adresovaným Výboru ELSA Brno nebo

b)     vstupem do organizace, která vylučuje členství v ELSA nebo

c)      vyloučením z Právnické fakulty Masarykovy univerzity nebo zanecháním řádného studia nebo

d)     vyloučením z ELSA Brno z důvodů uvedených v odstavci 2 nebo

e)     pokud člen ELSA Brno neomluveně nezaplatil každoroční členské příspěvky

(2)  Vyloučit člena ELSA Brno může výlučně Valná hromada tajným hlasováním, v případě, že se pro vyloučení vyslovila dvěma třetinami platně odevzdaných hlasů, minimálně však nadpoloviční většinou všech hlasů. Hlas vylučovaného člena ELSA Brno se nepočítá. Člena lze vyloučit jedině tehdy, jestliže:

a)     opakovaně hrubě porušoval Stanovy ELSA Brno (dále v textu jen „Stanovy“) nebo základní morální zásady nebo

b)     byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo

c)      v době přijetí do ELSA Brno nesplňoval předpoklady podle Článku III nebo

d)     jeho konání by mohlo jinak závažně poškodit jméno ELSA Brno

(3)  Proti rozhodnutí Valné hromady se může vyloučený člen ELSA Brno odvolat k soudu podle platných právních předpisů.

 

Článek VII

Pasivní členství

 

(1)   Pasivním členem ELSA Brno se stává každá fyzická osoba dle čl. III odst. 2, která vyplnila elektronickou přihlášku na webových stránkách ELSA Brno a zaplatila poplatek na probíhající rok. Pasivní člen ELSA Brno bude automaticky zapsán do Seznamu pasivních členů ELSA Brno.

(2)  Údaje v Seznamu pasivních členů jsou zapisovány automaticky po vyplnění elektronické přihlášky na webových stránkách ELSA Brno. Za jeho správu odpovídá Tajemník ELSA Brno. Seznam obsahuje zejména jména, příjmení, adresy a datum narození pasivních členů ELSA Brno. Seznam pasivních členů je přístupný všem členům Výboru ELSA Brno a oprávněným státním orgánům. Členům ELSA Brno je Seznam pasivních členů přístupný pouze se souhlasem Tajemníka ELSA Brno, jiným osobám jen se souhlasem Výboru ELSA Brno.

(3)  Pasivní člen ELSA Brno má právo účastnit se akcí pořádaných ELSA za zvýhodněných podmínek a podílet se na další činnosti ELSA podle vlastního uvážení v rámci pokynů členů Výboru ELSA Brno.

(4)  Pasivní člen ELSA Brno má právo účasti na Valné Hromadě, nemá však hlasovací práva ani právo být volen.

(5)  Pasivní členství zaniká automaticky skončením akademického roku, v němž byla podána přihláška. Tím není vyloučena možnost opakovaného podání přihlášky.

(6)  Pro pasivní členy ELSA Brno neplatí článek IV a V, ostatní ustanovení se použijí přiměřeně.

(7)  Kdo bude zapsán do Seznamu členů ELSA Brno, se stává členem ELSA Brno a bude vymazán ze Seznamu pasivních členů ELSA Brno.

 

 

 

 

Článek VIII

Čestné členství

 

(1)   Čestným členem ELSA Brno se může stát kterákoli bezúhonná fyzická či právnická osoba, kterou na návrh Výboru ELSA Brno schválí Valná hromada. Čestní členové se nezapisují do Seznamu členů ELSA Brno a nevztahují se na ně ustanovení Článku III až VII.

(2)  Čestného členství lze pozbýt usnesením Valné hromady na návrh Výboru ELSA Brno nebo kteréhokoli člena ELSA Brno s platným hlasovacím právem. Čestného členství lze rovněž pozbýt uplynutím doby, na kterou bylo vymezeno.

(3)  Čestní členové ELSA Brno nebo jejich statutární zástupci mají právo účastnit se zasedání Valné hromady a dle zájmu být informováni o činnosti ELSA Brno.

 

Článek IX

Seznam členů

 

(1)   Seznam členů ELSA Brno (dále jen „Seznam“) vede Tajemník ELSA Brno.

(2)  Seznam obsahuje zejména jména, příjmení, adresy a datum narození členů ELSA Brno podle Článku III.

(3)  Seznam je přístupný všem členům Výboru ELSA Brno a oprávněným státním orgánům. Členům ELSA Brno je Seznam přístupný pouze se souhlasem Tajemníka ELSA Brno, jiným osobám jen se souhlasem Výboru ELSA Brno.

 

 

ČÁST III.

ORGÁNY A JEJICH PRAVOMOCI

 

Hlava první

Obecná ustanovení

 

Článek X

 

1) Nejvyšším orgánem ELSA Brno je Valná hromada.

2) Statutárním orgánem ELSA Brno je Výbor.

3) Kontrolním orgánem ELSA Brno je Kontrolní a revizní komise.

 

 

Hlava druhá

Valná hromada

 

Článek XI

 

(1)   Valná hromada je nejvyšším orgánem ELSA Brno.

(2)  Členy Valné hromady jsou všichni členové ELSA Brno a pasivní členové ELSA Brno. Hlasovat mají právo jen ti členové ELSA Brno, kteří mají platné hlasovací právo podle těchto Stanov. Každý má jeden hlas.

 

Článek XII

 

(1)   Valná hromada se schází na svém řádném zasedání jednou do roka, a to v jarním výukovém období.

(2)  Zasedání svolává Výbor písemným oznámením zveřejněným obvyklým způsobem minimálně 21 dnů před datem zasedání. Písemné oznámení obsahuje zejména datum, hodinu a místo konání Valné hromady a dále základní program jednání.

(3)  Ze závažných důvodů může být svoláno i mimořádné zasedání Valné hromady. Oznámení o svolání mimořádného zasedání je povinen zveřejnit Výbor minimálně 14 dnů před datem konání na podnět Kontrolní a revizní komise nebo jedné desetiny, minimálně však 15 členů ELSA Brno nebo z vlastního podnětu. Vyžadují-li to okolnosti, lze mimořádné zasedání oznámit i ve lhůtě přiměřeně kratší, souhlasí-li s tím ten, kdo dal ke svolání Valné hromady podnět. V případě, že Výbor svolává Valnou hromadu z vlastního podnětu, nelze lhůtu zkrátit.

 

Článek XIII

Jednání

 

(1)   Jednání Valné hromady řídí její předseda volený na začátku každého zasedání.

(2)  Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů ELSA Brno s platným hlasovacím právem a v rámci tohoto počtu alespoň jedna polovina členů stávajícího Výboru ELSA Brno.

(3)  Valná hromada vydává usnesení závazná pro všechny členy ELSA Brno a pasivní členy ELSA Brno, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni konání Valné hromady, není-li v nich stanoveno něco jiného. Nestanoví-li Stanovy nebo usnesení Valné hromady přijaté dvoutřetinovou většinou všech členů Valné hromady s platným hlasovacím právem jinak, přijímá Valná hromada usnesení nadpoloviční většinou všech přítomných členů Valné hromady s platným hlasovacím právem.

(4)  Nestanoví-li Stanovy nebo neusnese-li se Valná hromada jinak, je hlasování veřejné.

(5)  Z každého zasedání Valné hromady se pořizuje zápis. Za vedení zápisu je odpovědný Tajemník ELSA Brno.

 

Článek XIV

Náhradní zasedání

 

(1)   Nedostaví-li se v přiměřené době od oznámeného času zahájení dostatečný počet členů ELSA Brno s platným hlasovacím právem nebo členů Výboru (Článek XIII odst. 2), přeruší prezident, není-li přítomen, tak Tajemník, a pokud není přítomen, tak kterýkoliv člen Výboru ELSA Brno zasedání Valné hromady a svolá do jednoho týdne náhradní zasedání.

(2)  Valná hromada je usnášeníschopná za jakéhokoli počtu přítomných členů ELSA Brno, je-li přítomna alespoň jedna třetina Výboru.

 

Článek XV

Pravomoc

 

(1)   Do výlučné pravomoci Valné hromady náleží:

a)     volba členů Výboru a Kontrolní a revizní komise ELSA Brno a odvolání z funkce,

b)     přijetí čestného člena ELSA Brno a zrušení čestného členství,

c)      vyloučení člena z ELSA Brno,

d)     schvalování Jednacího řádu,

e)     schvalování změny Stanov,

f)       stanovení výše členských příspěvků,

g)     schvalování účetní uzávěrky a roční závěrečné zprávy,

h)     rozhodování o sloučení ELSA Brno s jinou organizací nebo začlenění ELSA Brno do jiné organizace,

i)       rozhodování o zrušení ELSA Brno a způsobu vypořádání jejího majetku.

(2)  V záležitostech podle odst. 1 písm. e), g), h) a i) rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů Valné hromady s platným hlasovacím právem zapsaných ke dni konání Valné hromady v Seznamu členů ELSA Brno.

(3)  Valná hromada má právo zrušit rozhodnutí Výboru, pokud záležitost nespadá do jeho výlučné pravomoci.

(4)  V záležitostech náležejících do výlučné pravomoci jiných orgánů může Valná hromada vydat nezávazná doporučení.

 

Hlava třetí

Výbor

 

Článek XVI

(1)   Výbor je nejvyšším výkonným orgánem ELSA Brno

(2)  Členy Výboru jsou:

a) Prezident (President),

b) Tajemník (Secretary General),

c) Pokladník (Treasurer)

d) Viceprezident pro marketing (Vice President Marketing),

e) Viceprezident pro semináře a konference (Vice President Seminars & Conferences),

f) Viceprezident pro akademické aktivity (Vice President Academic Activities),

g) Viceprezident pro STEP (Vice President Student Trainee Exchange Programme).

(3)  Za spolek jednají vždy prezident společně s dalším členem Výboru.

(4)  Členové Výboru jsou voleni jednotlivě tajným hlasováním na zasedání Valné hromady. Funkční období Výboru trvá jeden rok, počínaje 1. srpnem. Usnesením Valné hromady může být funkční období prodlouženo nebo zkráceno maximálně půl roku vždy jednorázově a vždy pro celý Výbor. Zvolený Výbor musí mít nejméně tři členy.

(5)  V průběhu funkčního období Výboru lze konat doplňkové volby na neobsazené funkce Výboru. Funkční období takto zvolených členů Výboru končí posledním dnem funkčního období celého Výboru.

(6)  Členové Výboru jsou odpovědni z výkonu svých funkcí Valné hromadě. Nebyl-li některý z členů Výboru podle odst. 2 zvolen, odpovídá za výkon této funkce celý Výbor.

(7)  Funkce člena Výboru je neslučitelná s jinou funkcí v orgánech ELSA kromě funkce delegáta zastupitelského orgánu vyšší organizační složky ELSA.

 

Článek XVII

(1)   Výbor vydává rozhodnutí závazná pro všechny členy ELSA Brno a pasivní členy ELSA Brno. Rozhodnutí schvaluje nadpoloviční většinou všech svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta.

(2)  Na požádání je povinen o svých rozhodnutích informovat členy ELSA Brno a pasivní členy ELSA Brno.

 

Článek XVII

Pravomoc

 

(1)   Do výlučné pravomoci Výboru náleží:

a)     zastupování ELSA Brno navenek a uzavírání smluv se třetími osobami,

b)     schvalování rozpočtu ELSA Brno a rozpočtu jednotlivých akcí,

c)      vypracování závěrečné roční zprávy,

d)     pozastavení členských práv členů ELSA Brno.

(2)  K záležitostem náležejícím do výlučné pravomoci jiných orgánů může Výbor vydávat nezávazná doporučení.

(3)  Jednotliví členové Výboru jednají jménem Výboru v mezích svých oprávnění daných jim Stanovami, usnesením Valné hromady nebo rozhodnutím Výboru. Při zastupování Výboru jsou povinni dodržovat jeho rozhodnutí.

(4)  Komise dále závazně vykládá Stanovy a Jednací řád ELSA Brno pro potřeby ELSA Brno po diskuzi s alespoň 4 členy Výboru.

 

Článek XIX

Prezident

 

(1)   Prezident předsedá jednání Výboru, řídí jeho činnost a reprezentuje ELSA Brno navenek.

(2)  Vyžadují-li to okolnosti, rozhoduje samostatně ve věcech náležejících do pravomoci Výboru, kromě záležitostí uvedených v Článku XVIII odst. 1 písm. b) a d).

(3)  Prezident má právo jednat jménem Výboru ve věcech, které nespadají do výlučné pravomoci jiných členů Výboru.

(4)  V případě, že Prezident nemůže vykonávat delší dobu řádně svou funkci, přechází na tuto dobu jeho pravomoc na Tajemníka.

 

Článek XX

Tajemník

 

(1)   Tajemník zejména:

a)     koordinuje činnost členů ELSA Brno,

b)     zajišťuje styk členů ELSA Brno s Výborem,

c)      v nepřítomnosti prezidenta předsedá jednání Výboru,

d)     přijímá přihlášky nových členů ELSA Brno, ve spolupráci s Pokladníkem přijímá členské poplatky, uděluje členům ELSA Brno upomínky o zaplacení členských příspěvků,

e)     vede administrativu ELSA Brno, odpovídá za vedení zápisu ze zasedání Valné hromady a jednání Výboru a spravuje Seznam členů ELSA Brno, Seznam pasivních členů ELSA Brno a Archiv usnesení a rozhodnutí ELSA Brno.

 

Článek XXI

Pokladník

 

(1)   Pokladník je výlučně oprávněn hospodařit s finančními prostředky a vést účetnictví ELSA Brno

(2)  Pokladník dále zejména:

a)     vybírá členské poplatky na základě řádně podané přihlášky, stanovuje členům ELSA Brno náhradní lhůty splatnosti,

b)     vypracovává rozpočet ELSA Brno a rozpočty jednotlivých akcí,

c)      vypracovává účetní uzávěrku ELSA Brno a předkládá ji Valné hromadě,

d)     shromažďuje podklady vyžádané Kontrolní a revizní komisí.

 

Článek XXII

Viceprezident pro marketing

 

Viceprezident pro marketing zajišťuje zejména propagaci ELSA Brno a jí pořádaných akcí a ve spolupráci s prezidentem a pokladníkem také sponzoring a granty pro činnost ELSA Brno

 

Článek XXIII

Viceprezident pro semináře a konference

 

Viceprezident pro semináře a konference zejména organizuje semináře, konference a podobné aktivity pořádané ELSA Brno a zajišťuje účast členů ELSA Brno na obdobných akcích pořádaných jinými organizacemi ELSA nebo spolupracujícími studentskými profesními sdruženími.

 

Článek XXIV

Viceprezident pro akademické aktivity

 

Viceprezident pro akademické aktivity organizuje projekty, které spojují teorii a praxi v simulovaných soudních sporech, v psaní vědeckých prací, a podobně. Tedy ve směrech, které nejlépe využije student a mladý právník ve své praxi a kde získá potřebné profesionální dovednosti a argumentační schopnosti. Viceprezident pro akademické aktivity dále organizuje sociální aktivity.

 

Článek XXV

Viceprezident pro STEP

 

Viceprezident pro STEP zejména zajišťuje program STEP (Student Trainee Exchange Programme), a to navazováním kontaktů s potencionálními zaměstnavateli a zájemci z řad studentů, prezentaci volných míst studentům a nabídku pracovních míst jiným organizacím ELSA a zabezpečením zázemí studentům, kteří získali nabídnuté pracovní místo, po dobu výkonu práce.

 

 

Článek XXVI

Direktor

 

(1)   Direktor (Director) je jmenován a odvoláván Výborem pro určité činnosti nebo okruh činností náležejících do pravomoci Výboru. Ze své funkce je odpovědný Výboru.

(2)  Má právo účastnit se jednání Výboru s hlasem poradním.

(3)  Je oprávněn jednat jménem Výboru v rámci vymezené činnosti, a to ve spolupráci s příslušnými členy Výboru. Uzavírat smlouvy za ELSA Brno nebo se jinak zavazovat má právo pouze na základě plné moci udělené mu Výborem.

 

Hlava čtvrtá

Kontrolní a revizní komise

 

Článek XXVII

 

(1)   Kontrolní a revizní komise (dále jen "Komise") je nejvyšším kontrolním orgánem ELSA Brno.

(2)  Komisi tvoří dva nebo tři revizoři účtů volení jednotlivě tajným hlasováním na řádném zasedání Valné hromady na jeden rok. Funkční období trvá od 1. srpna do 31. července roku následujícího. V případě, že je počet členů Komise nižší než tři, je možné konat doplňkové volby na neobsazené pozice členů Komise. Funkční období takto zvolených členů končí posledním dnem funkčního období Komise.

(3)   Funkce revizora účtů je neslučitelná s výkonem jiné funkce nebo pověření v rámci ELSA, kromě funkce delegáta zastupitelského orgánu vyšší organizační složky ELSA.

 

Článek XXVIII

Pravomoc

 

(1)   Komise má výlučnou pravomoc kontrolovat hospodaření ELSA Brno a podávat o kontrole revizní zprávu na zasedání Valné hromady ELSA Brno.

(2)  Komise má zejména právo:

a)     vyžádat si od pokladníka a jiných členů Výboru podklady o hospodaření ELSA Brno,

b)     vrátit neúplné nebo jinak vadné doklady k opravě či doplnění a stanovit pro toto lhůtu,

c)      účastnit se s hlasem poradním jednání Výboru,

d)     v případě nutnosti dát podnět ke svolání mimořádného zasedání Valné hromady.

(3)  Komise je dále oprávněna kontrolovat dodržování Stanov a usnesení Valné hromady, jakož i soulad těchto usnesení se Stanovami a právními předpisy; kontroluje také soulad Stanov a usnesení či rozhodnutí s mezinárodními či národními pravidly vydávanými orgány vyšších organizačních složek ELSA. Zjištěné závady oznamuje neprodleně Výboru nebo Valné hromadě a vydává nezávazná doporučení k jejich odstranění. Z vážných důvodů může dát podnět ke svolání mimořádného zasedání Valné hromady.

 

 

ČÁST IV.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 

Článek XXIX

 

(1)   Za hospodaření ELSA Brno odpovídá Výbor ELSA Brno společně a nerozdílně.

(2)  Valná hromada může na návrh Kontrolní a revizní komise stanovit rozsah odpovědnosti jednotlivých členů Výboru, popřípadě některého člena Výboru zprostit odpovědnosti nebo povolat k odpovědnosti kteréhokoli člena ELSA Brno Není-li ustavena Kontrolní a revizní komise, má právo podávat návrhy podle tohoto odstavce jedna desetina minimálně však pět členů Valné hromady s platným hlasovacím právem, kteří nejsou zároveň členy Výboru. Okruh osob vyloučených z podání návrhu má právo rozšířit Valná hromada svým usnesením.

 

Článek XXX

 

(1)   Hospodářským rokem ELSA Brno je rok kalendářní.

(2)  ELSA Brno vede evidenci hospodaření podle platných právních předpisů. Za vedení evidence odpovídá Pokladník.

(3)  Pokladník předkládá na jarním zasedání Valné hromady ke schválení roční účetní uzávěrku. K této uzávěrce přikládá Kontrolní a revizní komise revizní zprávu.

 

Článek XXXI

 

(1)   Finanční prostředky ELSA Brno jsou vedeny na běžném účtu u tuzemského peněžního ústavu nebo v pokladně. Výbor může určit svým usnesením i jiný způsob uložení těchto prostředků, jakož i způsob výběru těchto prostředků.

(2)  Podpisové právo k účtům ELSA Brno náleží Prezidentovi a Pokladníkovi, oběma samostatně. Usnesením Valné hromady může být toto právo dáno i dalším členům ELSA Brno.

 

Článek XXXII

Příjmy a výdaje

 

(1)   Příjmy ELSA Brno tvoří zejména:

a)     členské poplatky,

b)     dary a granty,

c)      účastnické poplatky z akcí pořádaných ELSA Brno

(2)  Výdaje ELSA Brno tvoří zejména:

a)     administrativní náklady,

b)     náklady na akce pořádané ELSA Brno,

c)      příspěvky členům ELSA Brno na účast na akcích pořádaných ELSA,

d)     členské poplatky a další poplatky určené orgány vyšších organizačních složek ELSA.

 

 

Článek XXXIII

Likvidace

 

(1)   V případě zrušení ELSA Brno bez právního nástupce rozhoduje o vypořádání majetku Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů s platným hlasovacím právem.

(2)  Nedojde-li k vypořádání majetku, připadá každému členovi rovný podíl násobený počtem členských let.

(3)  Ustanovení o odpovědnosti za hospodaření ELSA Brno nejsou tímto dotčena.

 

 

ČÁST V.

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek XXXIV

Jednací řád

 

Podrobnosti týkající se jednotlivých ustanovení Stanov upraví Jednací řád ELSA Brno přijatý dvoutřetinovou většinou přítomných členů Valné hromady s platným hlasovacím právem.

 

Článek XXXV

Archiv usnesení a rozhodnutí

 

(1)   Archiv usnesení a rozhodnutí (dále jen "Archiv") obsahuje zejména:

a)     usnesení Valné hromady

b)     rozhodnutí Výboru

c)      doporučení Valné hromady, Výboru nebo Kontrolní a revizní komise,

d)     zápisy ze zasedání Valné hromady a jednání Výboru.

(2)  Archiv vede Tajemník.

(3)  Do Archivu má právo nahlížet kterýkoli člen ELSA Brno, oprávněné státní orgány, jakož i orgány vyšších organizačních složek ELSA.

 

 

Článek XXXVI

 

(1)   Stanovy a jejich změny musí být schváleny Valnou hromadou, a to dvoutřetinovou většinou členů Valné hromady s platným hlasovacím právem zapsaných ke dni konání Valné hromady v Seznamu členů ELSA Brno.

(2)  Všichni členové zapsaní v Seznamu členů ELSA Brno ke dni schválení těchto Stanov se považují za členy ELSA Brno s platným hlasovacím právem ve smyslu Článku IV odst. 2, pokud Valná hromada svým rozhodnutím platnost hlasovacího práva neomezí.

 

 

Článek XXXVII

 

V případě neexistence úpravy v předpisech ELSA Brno se přiměřeně použijí předpisy vyšší organizační složky ELSA.

 

Článek XXXVIII

 

Stanovy nabývají účinnosti dnem následujícím po konání poslední Valné hromady ELSA Brno jako organizační řád ELSA Brno.  Stanovy nahrazují v plném rozsahu poslední účinné znění Stanov. ELSA Brno je povinna zajistit, aby její vnitřní předpisy byly v souladu s předpisy ELSA Česká republika. Předpisy ELSA Česká republika se rozumí Stanovy, Jednací řád, usnesení Sněmu a na ně navazující rozhodnutí Výboru a Sbírka rozhodnutí.

 

V Brně dne 2.4.2015