ELSA Brno » O ELSA » Semináře & Konference

Semináře & Konference

Sekce Semináře a Konference se snaží studentům na fakultě nabídnout a zprostředkovat příležitost dozvědět se něco víc, než jen to, co je napsáno v učeb­nicích a skriptech. Forma a náplň akcí naší sekce jsou opravdu široké, od malých ne­formálních setkání přes besedy a interak­tivní semináře, až po větší projekty jako jsou národní či mezinárodní konference a letní školy.

Křeslo pro hosta, aneb nefor­mální posezení je setkání studentů se známou osobností právního světa v pří­jemné kavárně u šálku dobré kávy nebo čaje. Studenti mají možnost a příležitost při každém takovém setkání vyzpovídat jednu či dvě osobnosti a zjistit tak, jak vypadá jejich běžný den, s jakou zajíma­vou či komickou situací se během svého profesního působení setkali a podobně. V minulých letech naše pozvání přijali na­příklad ombudsman doktor Pavel Varva­řovský, předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský či Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman.

Semináře na aktuální téma jsou především debaty o zajímavých aktuál­ních otázkách z oblasti práva, politologie apod. s odborníky nejen z naší fakulty. Doposud jsme tak uspořádali například seminář na téma Hrdelní zločiny, Dohoda o vině a trestu, nebo seminář Znalecké posudky, nekritic­ky přijímaný důkaz. Opravdu zajímavých témat je velké množství, vítáme každý ná­vrh tématu na další semináře, takže nevá­hejte a přijďte!

Bilateral study visit (SV) jsou návštěvy jiné lokální skupiny z Evropy, kterých je asi přes 300. V minulých letech se uskuteč­nila BSV například s lokální skupinou ze Sarajeva, německou lokální skupinou ve městě Greifswald BSV s vídeňský­mi kolegy. Každá „bilaterálka“ je jedineč­ná a skvělá, poznáte spoustu nových lidí, rozšíříte obzory a podíváte se po Evropě. Časová náročnost je zanedbatelná, délka BSV většinou nepřesáhne čtyři až pět dní, tudíž se dá lehce zvládnout i v průběhu semestru.

Institutional Visit (IV) je návštěva veřejnoprávní instituce, která má nějakou spojitost s právním prostředím. Studenti se zúčastní prohlídky prostor a dozví se něco každodenním fungování dané instituce. Smyslem je ukázat, jak vypadá aplikace a realizace práva ze strany státu ve skutečnosti. Studenti s ELSA Brno navštěvují jednak instituce v Brně, jako je Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud či Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jezdíme však i na vícedenní víkendové akce mimo Brno, v rámci nichž jsme již například navštívili instituce OSN ve Vídni, český a rakouský parlament či věznici Mírov.

ELSA Legal Workshop je odbor­ný interaktivní pracovní seminář na vy­branou problematiku práva, který vedou zkušení profesionálové z advokátních kanceláří. Tento projekt je pro studenty asi nejpřínosnější ze všech projektů, kte­ré sekce Seminářů a Konferencí pořádá. Jde o seminář, ve kterém se studenti za asistence profesionálních advokátů učí řešit kauzy na základě reálných příkladů z praxe a mnohdy je to tak na fakultě je­diná příležitost, vyjma povinných praxí, při které se studenti setkají se skutečným právem. V minulosti jsme pořádali semi­náře na téma arbitráží, řešení obchodních sporů a mnoho dalších.

Konference jsou asi nejširším portfoliem této sekce ELSA. Již z názvu je patrno, že tyto akce reprezentují druhou polovinu názvu této sekce, mnohem ná­ročnější jak na organizaci, tak na čas, ale o to jsou přínosnější. Pořádáme konferen­ce velké i malé, jedno i vícedenní, místní, národní nebo mezinárodní. Dáváme tak studentům příležitost dozvědět se víc, dis­kutovat s odborníky a získat položku do ži­votopisu.

Letní škola práva je bez pochyby největším mezinárodním projektem, který naše sekce nabízí. V rámci něho v Brně hostíme zhruba dvacítku studentů z celé Evropy, kteří se zde týden vzdělávají za pomoci zkušených lektorů na daném poli práva. Součástí programu je samozřejmě i bohatý „social program“, během kterého studenti poznávají Brno, sebe navzájem i překvapení, která pro ně nachystáme. Sečteno a podtrženo, letní škola je nezapomenutelnou krásnou vzpomínkou a rovněž velkým milníkem, který každého posune na jeho cestě životem a pořádný kus dále.